دستگاه شد. لامپ فرابنفش ( HNS G5 8W Hg OSRAM PURITEC)
ساخت کشور ایتالیا به طول ۳۰ سانتی متر و قطر خارجی ۱۸میلی متر تهیه شد که لامپ فوق الذکراشعه ای با طول موج ۲۵۴ نانومتر گسیل می دهد.
شکل۳- ۲- لامپ فرابنفش مورداستفاده در فوتورآکتور

سپس این لامپ فرابنفش را درون لوله کوارتزی با طول ۳۵ سانتی متر قرار