است. خواص چندگانه این ماده آن را برای کاربردهای فنآورانه مختلفی آماده کرده است. این ماده به طور گسترده در ساختن LED ها و LDها،کریستالهای فوتونیک، آشکار سازهای نوری، دیودهای نوری، تلفیقکنندههای نوری، سلولهای خورشیدی، فوتوکاتالیست و به عنوان سنسورهای گازی مورد استفاده قرار میگیرد. از میان نیمهرساناهای مختلف جایگاه روی اکسید و