۱۹) نیترات مس
۲۰) هیدروکلریک اسید ۲۱) سود سوزآور
۲۲) پلی اتیلن گلیکول ۲۳) کاغذ صافی

۳-۲- ۳- دستگاه و روش ساخت

جهت انجام فعالیتهای آزمایشگاهی و نمونهگیریها نیاز به وجود فوتو رآکتوری بود که ازهمه نظر بتواند جوابگوی