(ev 3/3 برای روتایل و ev 18/3برای شکل آناتاز) غیر فعال است. این عوامل سبب عدم فعالیت آن در نور خورشید می شود. روشهای متعددی وجود دارد که این کاتالیست فوتون را با انرژی کمتری به خوبی جذب کند. این روشها شامل همراه کردن آن با مواد نیمهرسانا و فلزات و همچنین نارساناست. مواد همراه مثل فلزات واسطه در اثر اضافه شدن به این کاتالیست سبب