تیتانیم اکسید به علت عدم سمیت و بند گپ آنها و نیز حساسیت نوری طبیعی آنها جایگاهی متفاوت است. گرچه تیتانیم اکسید به عنوان یک فوتوکاتالیست استاندارد مورد استفاده قرار میگیرد اما روی اکسید به خاطر شباهت به این ماده و نیز به علت خواص خود یکی از مهمترین و پر کاربردترین نیمهرساناها در همراهی با تیتایم اکسید به شمار می رود. این