منبع پایان نامه درباره 
دارند]۳۱[.، ۳-۲-آزمایشگاه، مدون، سوپراکسیدها

منبع پایان نامه درباره دارند]۳۱[.، ۳-۲-آزمایشگاه، مدون، سوپراکسیدها

ناچیز آن و اینکه می تواند بر بسترهای مختلفی قرار گیرد.
ت- حفره و الکترون تولیدی به ترتیب دارای توانایی بالقوه در اکسایش و کاهش ترکیبات برای تولید سوپراکسیدها دارند]۳۱[.

۳-۲-آزمایشگاه

انجام فعالیت های مربوط به کار آزمایشگاهی براساس برنامه مدون شده در طرح پیشنهادی انجام شد که می توان هرکدام از موارد انجام شده را در زیر

Share