عمومی

منبع پایان نامه درباره آ-، پ-، خطرمانند، ازجمله:

هدایت TiO2فعال نوری صورت گرفته وهمچنین عمل معکوس نیز انجام خواهد شد. انتقال حفره نیز به طور موازی از تراز ظرفیت TiO2 به تراز ظرفیت ZnO صورت می گیرد]۳۰[.
استفاده از فرآیند فوتوکاتالیستی مزایایی دارد ازجمله:
آ- انجام پذیری در دمای اتاق
ب- تولید مواد واسطه و محصولات نهایی بی خطرمانند کربن دی اکسید و آب از مواد آلی
پ- هزینه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *