عمومی

منبع پایان نامه درباره ، (۳-۴)، centers)، s^++organic??(s-cp)?^+(chemisorption)

trapping by surface defects) (3-3)
s^++e^-?s(physical decay of active centers) (3-4)
s^++organic??(s-cp)?^+(chemisorption) (3-5)
?(s-organic)?^++e^-?s+ products (۳-۶)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *