آورد:

۳-۲-۱- شناخت و تهیه مواد و وسایل موردنیاز برای انجام کارهای آزمایشگاهی

در این بخش فهرستی از وسایل و مواد مورد نیاز برای انجام کار آزمایشگاهی تهیه و بخشی از وسایل و مواد بکار رفته دراین پروژه و پروژه های موازی که بقیه اعضای گروه در حال انجام آن بودند به قرار زیر است:
۱) دستگاه اندازه گیری توزیع اندازه ذره ۵۶