پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد با موضوع دوره قاجار، دوره قاجاریه، شیخ صنعان

…………………………………………………………………………………………………………………………۹۳
شکل۲۲) منظره شکار …………………………………………………………………………………………………………………………۹۵
شکل۲۳) سرباز …………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۸
شکل۳۴) صاحب خانه در محل کار …………………………………………………………………………………………………….۱۰۰
شکل۲۵) صاحب خانه و مجتهد ………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲
شکل۲۶) حضرت عیسی و مادرش ……………………………………………………………………………………………………..۱۰۴
شکل۲۷) مرد و زنی در خانه ………………………………………………………………………………………………………………۱۰۶
شکل۲۸) زولیخا و محاکمه یوسف ……………………………………………………………………………………………………..۱۰۸
شکل۲۹) شیخ صنعان و ترسا …………………………………………………………………………………………………………….۱۱۰
شکل۳۰) یوسف و ترنج …………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۲
شکل۳۱) شیرین و فرهاد …………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۴
شکل۳۲) یوسف و زولیخا …………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۶
شکل۳۳) مجلس بزم ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۸
شکل۳۴) بهرام و گل اندام …………………………………………………………………………………………………………………۱۲۰
شکل۳۵) لیلی و مجنون …………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۲
شکل۳۶) شیرین و فرهاد …………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۴
شکل۳۷) سرباز …………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۶
شکل۳۸) نمای قسمتی از حوضخانه ………………………………………………………………………………………………….۱۲۸
شکل۳۹) نمای کاشیکاری پایین حوضخانه ………………………………………………………………………………………..۱۲۹
شکل۴۰) نقش سرباز در ورودی کفشکن …………………………………………………………………………………………….۱۲۹

فهرست جدول
جدول۱) سردر ورودی خانه عطروش …………………………………………………………………………………………………۵۹
جدول۲) ستون ورودی ساختمان ……………………………………………………………………………………………………..۶۱
جدول۳) پادشاه ساسانی ……………………………………………………………………………………………………………………..۶۵
جدول۴) نادرشاه افشار ………………………………………………………………………………………………………………………..۶۹
جدول۵) جنگ رستم و اشکبوس ……………………………………………………………………………………………………….۷۱
جدول۶) دو شخص در حیاط خانه …………………………………………………………………………………………………….۷۳
جدول۷) نبرد رستم و خاقان چین …………………………………………………………………………………………………….۷۵
جدول۸) یعقوب و فرزندان ………………………………………………………………………………………………………………….۷۷
جدول۹) دو تن از پادشاهان قدیم ………………………………………………………………………………………………………۷۹
جدول۱۰) دو شخص در خانه …………………………………………………………………………………………………………….۸۱
جدول۱۱) یکی از پادشاهان قدیم ………………………………………………………………………………………………………۸۴
جدول۱۲) شخص مجتهد ……………………………………………………………………………………………………………………۸۶
جدول۱۳) به چاه انداختن یوسف ……………………………………………………………………………………………………….۸۸

جدول۱۴) پادشاهی یوسف ……………………………………………………………………………………………………………………۹۰
جدول۱۵) فروش یوسف در بازار …………………………………………………………………………………………………………..۹۲
جدول۱۶) سلیمان نبی …………………………………………………………………………………………………………………………۹۴
جدول ۱۷) منظره شکار ………………………………………………………………………………………………………………………..۹۶
جدول۱۸) سرباز …………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۹
جدول۱۹) صاحبخانه در محل کار …………………………………………………………………………………………………….۱۰۱
جدول۲۰) صاحبخانه و مجتهد …………………………………………………………………………………………………………۱۰۳
جدول۲۱) حضرت عیسی و مادرش ……………………………………………………………………………………………………۱۰۵
جدول۲۲) مرد و زنی در خانه ……………………………………………………………………………………………………………..۱۰۷
جدول۲۳) زولیخا و محاکمه یوسف …………………………………………………………………………………………………….۱۰۹
جدول۲۴) شیخ صنعان و ترسا ……………………………………………………………………………………………………………۱۱۱

جدول۲۵) یوسف و ترنج ……………………………………………………………………………………………………………………۱۱۳
جدول۲۶) شیرین و فرهاد ………………………………………….
………………………………………………………………………۱۱۵
جدول۲۷) یوسف و زولیخا ……………………………………….
………………………………………………………………………..۱۱۷
جدول۲۸) مجلس بزم ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۹
جدول۲۹) بهرام و گل اندام ……………………………………………………………………………………………………………….۱۲۱
جدول۳۰) لیلی و مجنون …………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۳
جدول۳۱) شیرین و فرهاد ………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۵
جدول۳۲) سرباز ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۷

فهرست نمودار:
مضامین موجود در تصاویر حیاط و حوضخانه ………………………………………………………………………………..۱۳۳
نقوش انسانی در تصاویر خانه عطروش …………………………………………………………………………………………….۱۳۵

مقدمه
شهر شیراز یکی از کانونهای اصلی هنر نقاشی ایران در دوران زند و قاجار بود که با مطالعه آثار باقیمانده از آن دوران میتوان به شکل کاملتری از شناخت نقاشی ایرانی در آن دوران رسید. در میان آثار نقاشی باقیمانده از این دوران میتوان به خانههای تاریخی متعددی اشاره کرد که هر یک به فراخور خود ویژگیهای سبکشناختی و زیباییشناختی نقاشی دوران زند و قاجار را بازتاب میدهند. یکی از این خانهها، معروف به خانه عطروش است.
خانه قدیمی آقای حاج محمود عطروش معروف به منزل حاج میرزا محمدعلی فیروزآبادی از جالبترین و زیباترین خانههای قدیمی دوره قاجاریه از نظر کاشیکاری و نقاشی محسوب میگردد. محل آن در بازار حاجی انتهای کوچه زنجیرخانه قراردارد که نمونههای نفیسی از کاشیکاری مربوط به دوره قاجاریه در خانه عطروش نصب گردیده و از بهترین نمونه کاشیکاری هفت رنگ دوره قاجاریه محسوب میگردد.خانه عطروش از نظر شکل و فرم کاشیکاری جالب و منحصر به فرد محسوب میشود، منزل مذکور از نظر نقاشی و رنگ و روغن بر روی چوب، گچ، تابلوهای کاشیکاری، آجرکاری باید از نمونههای جالب هنری دوره قاجاریه محسوب داشت. ساختمان شمالی شامل یک تالار اصلی در وسط و دوگوشواره در طرفین آن در طبقه فوقانی و یک حوضخانه و دوگوشواره درطرفین آن در طبقه زیر میگردد که آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
در این پایاننامه به کلیات پژوهش،مطالبی درباره دوره قاجار،شیراز در زمان قاجار، بررسی آثار هنری قسمتهای مختلف بنا شامل کاشیکاری دیوارهای حیاط و تابلوهای نقاشی و در انتها به نتیجه پژوهش و اینکه تصاویر خانه مذکور با چه مضامینی کار شده است و اینکه گونههای مختلف انسانی،حیوانی و گیاهی در چه جایگاهی قراردارند پرداخته میشود.

کلیات پژوهش

۱-۱) بیان مسئله
در دوره قاجار ایران شدیداً تحت تاثیر پیشرفتهای صنعتی و دیگر جاذبههای اروپایی قرارگرفت و از ورود افکار و محصولات آنها استقبال شد.این روند بر هن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *