عمومی

منبع مقاله درباره Were، working ?، Working، Les

travaillions ?
Were
You
Working
?
Were you working ?
Vous travailliez ?
Were
They
Working
?
Were they working ?
Ils/Elles travaillaient ?
Ex :
– What were you doing at 11:30 yesterday? Were you working?
– No, I was watching TV.
Remarque:
➢ Les verbes qui se terminent par e muet (make/write/drive, etc.) → le

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *