عمومی

منبع مقاله درباره pl.، personne، tiroir، avec


خرید
می
ما
۲ème personne du pl.
شما می خرید.
Vous achetiez.
ید-
خرید
می
شما
۳ème personne du pl.
آنها می خرند.
Ils/Elles achetaient.
ند-
خرید
می
آنها
Emploi de l’imparfait en persan : ماضی استمراری
G. Lazard compare ce tiroir avec celui du présent en le dérivant de la manière suivante :
La forme می رفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *