دانلود پایان نامه


خرید
می
ما
۲ème personne du pl.
شما می خرید.
Vous achetiez.
ید-
خرید
می
شما
۳ème personne du pl.
آنها می خرند.
Ils/Elles achetaient.
ند-
خرید
می
آنها

Emploi de l’imparfait en persan : ماضی استمراری
G. Lazard compare ce tiroir avec celui du présent en le dérivant de la manière suivante :
La forme می رفت

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان ۴-MePy، d، [Co(Me-Salbn)(4-MePy)2]B(Ph)4.،
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید