استمراری
Imparfait
شناسه
désinence
بن ماضی
Radical II
می
شخص
۱ère personne du sg.
من می خریدم.
J’achetais.
– م
خرید
می
من
۲ème personne du sg.
تو می خریدی.
Tu achetais.
– ی
خرید
می
تو
۳ème personne du sg.
او می خرید.
Il/Elle achetait.

خرید
می
او
۱ère personne du pl.
ما می خریم.
Nous achetions.
یم