عمومی

منبع مقاله درباره Français :، qui، Anglais :، il

avec le passé composé qui désigne un fait nouveau qui s’est produit :
Ex :
Anglais : I was watching TV when the phone rang.
Français : Je regardais (= j’étais en train de regarder) la télé quand le téléphone a sonné.
Anglais : When I arrived, he was repairing his car.
Français : Quand je suis arrivé, il réparait (= il

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *