منبع مقاله درباره 
ماضی، ni، estemrâri، Imparfait

منبع مقاله درباره ماضی، ni، estemrâri، Imparfait

le téléphone retentit, je regardais la télé.

Imparfait en persan : ماضی استمراری
Imparfait en persan, qui porte l’étiquette mâzije estemrâri ماضی استمراری ou passé duratif, fait partie du mode indicatif. On constatera une fois de plus que ni le terme mâzi : ماضی  « passé », ni celui de estemrâri « duratif » ne couvrent la

Share