عمومی

منبع تحقیق با موضوع the، reason، of، feeling

political election campaign, humans employ symbols to make sense of the phenomena around them.
Rationalism also had its origins in the Renaissance, with René Descartes playing a central role in the separation of reason from feeling and emotion. This focus on reason would dominate rhetorical treatises through the 20th century,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *