عمومی

منبع تحقیق با موضوع the، of، move، genre

purpose of move analysis is not to identify the linguistic elements but to evaluate the communicative objectives.
Although they are linguistic components which mirror the “communicative purpose(s),” in order to attain the unity of genre the role of purpose(s) seems more vital in move analysis. Badger and White (2000) suggest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *