عمومی

منبع تحقیق با موضوع the، of، and، communicative

surface-levellexico-grammatical realization, they are essentially functional in character and are closely associated with the realization of communicative purpose(s) of the genre.” Accordingly moves are created through the spirit of communicative merits and the visible body of linguistic elements. Therefore, in genre theory, the

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *