دانلود پایان نامه

برابر دمای بهینه oC75

۵-۵ اهمیت فشار آند نسبت به فشار کاتد
در شکلهای (۵-۳) و (۵-۴) به ترتیب مقدارهـای ماکزیمم توان و منحـنی پلاریزاسـیون به ازای فشـارهای مختلف سمت کاتد و مقادیر ثابت برای فشار آند و دمای کارکردی پیل سوختی نشان داده شده است. در این دو شکل فقط فشار کاتد تغییر کرده و مقادیر فشار آند و دمای عملکردی پیل سوختی در

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد امرسبب، میشود،، ، ساز،
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید