دانلود پایان نامه

فشار کاتد و دمای کارکردی پیل سوختی ثابت و برابر مقادیر بهینه

شکل (۵-۶) منحنی های پلاریزاسیون پیل سوختی در فشارهای مختلف سمت آند. فشارکاتد و دمای کارکردی پیل سوختی ثابت و برابر مقادیر بهینه

۵-۶ نمودارهای سه بعدی دما-فشار
با بدست آوردن مقادیر برازندگی به ازای مقادیر مختلف دما و فشارهای مختلف آند و کاتد میتوان با رسم منحنی

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی، دانشجویان، دانشجویان دختر، هوش هیجانی
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید