اخبار

منابع پایان نامه درمورد مسئولیت پذیری

پخش آهنگ دانشآموزان شروع به دور زدن میکنند و با قطع آهنگ دانشآموزان روی صندلیها مینشینند و بقیه به بازی ادامه میدهند، در هر بار نشستن یک گروه چهار نفره تشکیل میشود. بعد از تعیین گروه ها هرگروه درجای خود به دور میز نشسته و به توضیحات آموزشگر توجه نمودند. بازی به این شکل بود که آموزشگر یک داستان را تا نیمه تعریف نموده و هر گروهی با مشورت هم یک ادامه برای داستان تعریف کردند، سپس با تحویل دادن برگه و مدادرنگی و… (که برای خود دانشآموزان بود) هر یک از اعضای گروه قسمتی از داستان را که به او تعلق داشت (دانشآموزان با مشورت هم قسمتهای داستان را بین خود تقسیم کرده بودند) را نقاشی کشیدند.و در نهایت داستان را برای آموزشگر تعریف کردند.آموزشگر در حین انجام نقاشیها سوالاتی درباره داستان و اتفاقات آن از دانشآموزان پرسید و از آنها خواست احساسات شخصیتها را بیان کنند و خود را به جای آنها بگذارند. در آخر آموزشگر نقاشی دانشآموزان را از آنها تحویل گرفت.برخی از دانشآموزان نقاشیها را به یکدیگر نشان داده و موضوع آنرا برای هم تعریف میکردند.جالب توجه است که اکثرآنها خیلی راحت نقاشی را به آموزشگر تحویل دادند، در صورتی که دو نفر که همگروهی بودند نقاشی خود را پنهان کرده( که البته آموزشگر شاهد پنهان کردن آن بود) و ادعا کردند آنرا گم کردهاند تا اینکه وقت خداحافظی یکی از آنها نقاشی را تحویل داد و دیگری نیز جلسه بعد نقاشی خود را تحویل داد. اینطور تصور میشد که آنها میخواستند داستان ساخته خودشان را نگه دارند.
عملکرد دانشآموزان در متغیرهای همکاری، همدلی و تشخیص مقاصد و به طور کلی در هوش میانفردی که شامل مقوله های : توانایی شرکت در گروه، رعایت نظم و انظباط، انتخاب گروه، پذیرش در گروه، رهبری گروه، مسئولیت پذیری، کمک به دوستان، پذیرش نظرات دوستان، درخواست کمک، همکاری، ایجاد تعامل، دلجویی از دوستان، انتقاد، احترام به دوستان، رفتار مودبانه، فهم احساسات دوستان، فهم احساسات شخصیتهای داستان، جاگذاری خود در نقشها، تشخیص عکسالعمل دوستان، تشخیص روال داستان، حدس ادامه داستان، تشخیص دلایل وقایع داستان، میباشد را میتوان به شکل جدول۴-۰-۹ تشریح کرد:
جدول۴‏۰۹روزسوم
غایب
C
ضعیف
دراین سطح دانشآموزی مشاهده نشد
متوسط
D.E.J.K.M.N.P.
خوب
A.B.F.G.I.L.Q.R.
خیلیخوب
O.H
توضیحات:
با توجه به چک لیست روز سوم (در ضمیمه پایاننامه) برای تقسیمبندی متغیرها میتوان اشاره کرد که بهترین عملکرد دانشآموزان در متغیر همکاری به نظر میرسد و در دو مولفه دیگر تقریبا یکسان عمل کردهاند.
همچنین با نگاهی گذرا به جدول ۴-۰-۹ میتوان گفت برخی از دانشآموزان عملکرد متفاوتی در ۳ متغیر مورد نظر نشان دادهاند.برای مثال : دانشآموز کدG در متغیرهمکاری و تشخیص مقاصد عملکرد بهتری نسبت به متغیرهمدلی از خود نشان داده است.همچنین دانشآموز کد K درمتغیر همدلی ضعیفتر از دو مولفه دیگر عمل کرده است.
با صحبتی که بعد از جلسه با معلم دانشآموزان انجام شد نتیجه گرفتیم که هر دانشآموز ادامه داستان را براساس شخصیت خودش تعریف میکند، برای مثال دانشآموز کد D که دانشآموز کم تحرکی به نظر میرسید بلافاصله در تعریف داستان گفت که مورچه به منزل رفته و میخوابد.
از روز سوم به بعد معلم در کلاس حضور داشت و تغیرات دانشآموزان را مشاهده میکرد. همچنین بازیها شکل پیچیدهتر داشت و کمتر حمایتی از سمت آموزشگر ارائه میشد تا دانشآموزان فعالیت و مشارکت بیشتری در بازیها داشته باشند.
روز چهارم:
روز چهارم، هم مانند جلسه پیش معلم در کلاس حضور داشت؛ البته دخالتی در روال انجام بازیها نداشت. بازی با شعر پینوکیو شروع شد به این ترتیب که دانشآموزان به صورت دایره ایستاده و شعر پینوکیو را میخواندند و دائما پاها را جابهجا میکردند، در پایان شعر هرچند نفری که پای راستشان جلو مانده از دایره بیرون آمده و یک گروه را تشکیل میدادند.بعد از تشکیل گروه ها و نشستن در جای خود هرگروهی به دلخواه یک داستان از داستانهای مشهور را انتخاب کرده و با مشورت هم هر یک از اعضا یک نقش را بر عهده میگرفتند و شروع به تمرین میکردند.در حین انجام تمرین از دانشآموزان سوالاتی درباره دلیل انتخاب نقش پرسیده میشد.سپس به صورت داوطلبانه هرگروه برای ایفای نقش به سکوی کلاس رفته و دیگر گروه ها نیز به بازی آنها توجه نموده و امتیاز میدادند.
عملکرد دانشآموزان در متغیرهای همکاری، همدلی و تشخیص مقاصد و به طور کلی در هوش میانفردی که شامل مقوله های : توانایی شرکت در گروه، رعایت نظم و انظباط، انتخاب گروه، پذیرش در گروه، رهبری گروه، مسئولیت پذیری، کمک به دوستان، پذیرش نظرات دوستان، درخواست کمک، همکاری، ایجاد تعامل، دلجویی از دوستان، انتقاد، احترام به دوستان، رفتار مودبانه، فهم احساسات دوستان، فهم احساسات شخصیتهای داستان، جاگذاری خود در نقشها، تشخیص عکسالعمل دوستان، تشخیص روال داستان، حدس ادامه داستان، تشخیص دلایل وقایع داستان، میباشد را میتوان به شکل جدول ۴-۰-۱۰تشریح کرد:
جدول۴‏۰۱۰روزچهارم
غایب
Q.J.C
ضعیف
دراین سطح دانشآموزی مشاهده نشد
متوسط
.D.E.L.G
خوب
A.B.K.M.N.P.R
خیلیخوب
O.H.I.F
توضیحات:
با توجه به چک لیست روز چهارم (در ضمیمه پایاننامه) برای تقسیمبندی متغیرها میتوان گفت دانشآموزان در هر سه متغیر به میزان مشابهی عمل کردهاند.
همچنین با نگاهی گذرا به جدول ۴-۰-۱۰ میتوان گفت برخی از دانشآموزان
عملکرد متفاوتی در ۳ متغیر مورد نظر نشان دادهاند.برای مثال : دانشآموز کدD در متغیرهمکاری وهمدلی عملکرد بهتری نسبت به متغیر تشخیص مقاصد از خود نشان داده است و بالعکس دانشآموز کد E در متغیر تشخیص مقاصد عملکرد بهتری نسبت به دو متغیر دیگر از خود نشان داده است.
امروز در مرحله تقسیم نقشها، چند مورد بر سر انتخاب نقش بحث و کنارهگیری اتفاق افتاد که یا برطرف میشد یا با کمک آموزشگر حل میشد بیشترین مشکل نیز بین دانشآموزانی به وجود آمد که در توانایی پذیرش نظرات و همکاری کمترین میزان عملکرد را داشتند و یا از پذیرش مسئولیت شانه خالی میکردند. برای رفع این مشکل سعی شد به دانشآموزان ناسازگار مسئولیتهای بیشتری داده شود و نقشهای دلخواه به آنها سپرده میشد تا انگیزه بیشتری برای مشارکت داشته باشند.
روز پنجم:
روز پنجم نیز همانند دو روز پیش معلم بدون دخالت در روال بازیها در کلاس حضور داشت.امروز با بازی هرکی شکلک درآره شروع شد به این ترتیب که دانشآموزان شعر را خوانده و در پایان شعر همه باید به شکل یک مجسمه ثابت میماندند و هیچ حرکتی نمیکردند سپس دو نفر از دانشآموزان مسئول خنداندن آنها میشدند. هر دانشآموزی که میخندد از بازی بیرون رفته و گروه ها تشکیل میشدند.بعد از تشکیل گروه ها و نشستن دانشآموزان بازی برای آنها توضیح داده شد. بازی به این صورت بود که باید یک داستان را به دلخواه برای خود ساخته و هر نقشی را به یکی از اعضا بدهند و بعد از تمرین آنرا اجرا کنند، تفاوت بازی امروز با دیروز در آن است که دیروز، داستانهای مشهور انتخاب شدند اما امروز باید داستان ساخته ذهن خود را اجرا کنند (که ساخت داستان توسط دانشآموزان و ایفای آن هدف اصلی برگزاری کارگاه داستانگویی بود). در نهایت هر یک از گروه ها داستان ساخته شده را اجرا نمودند و آموزشگر با کمک معلم و دانشآموزان به هریک امتیاز داده ودر نهایت به همه آنها، برای قدردانی از همکاری با آموزشگر، جوایزی اهدا شد.
عملکرد دانشآموزان در متغیرهای همکاری، همدلی و تشخیص مقاصد و به طور کلی در هوش میانفردی که شامل مقوله های : توانایی شرکت در گروه، رعایت نظم و انظباط، انتخاب گروه، پذیرش در گروه، رهبری گروه، مسئولیت پذیری، کمک به دوستان، پذیرش نظرات دوستان، درخواست کمک، همکاری، ایجاد تعامل، دلجویی از دوستان، انتقاد، احترام به دوستان، رفتار مودبانه، فهم احساسات دوستان، فهم احساسات شخصیتهای داستان، جاگذاری خود در نقشها، تشخیص عکسالعمل دوستان، تشخیص روال داستان، حدس ادامه داستان، تشخیص دلایل وقایع داستان، میباشد را میتوان به شکل جدول۴-۰-۱۱ تشریح کرد:
جدول۴‏۰۱۱روزپنجم
غایب
هیچ دانشآموزی غایب نبود
ضعیف
دراین سطح دانشآموزی مشاهده نشد
متوسط
D.E.J.M.P
خوب
A.C.N.Q
خیلیخوب
B.F.G.H.I.K.L.O.R
توضیحات:
با توجه به چک لیست روز پنجم (در ضمیمه پایاننامه) برای تقسیمبندی در هر متغیر میتوان گفت دانشآموزان در متغیر همکاری بهترین عملکرد را از خود نشان دادهاند و سپس در متغیر همدلی و در پایینترین سطح نیز متغیر تشخیص مقاصد قرار دارد.
همچنین به طور کلی پیشرفت همه دانشآموزان در متغیر تشخیص مقاصد در روز آخر کمترین پیشرفت را به نسبت دو متغیر دیگردارد.
همچنین درباره دانشآموزان باید اشاره کرد اغلب در هرسه متغیر به صورت یکسان عمل کردهاند
نکته قابل توجه درتمام روزها آنست که برخی از جابهجاییهای دانشآموزان در مقیاسها و روزهای متفاوت و یا در متغیرها را میتوان به دلیل علاقه آنها به بازی آنروز و نوع بازی آنروز نسبت داد.
با توجه به داده های کیفی میتوان گفت دانشآموزان در هر سه متغیر و به طور کلی در متغیر هوش میانفردی پیشرفت قابل ملاحظهای داشتهاند.
تجزیه و تحلیل داده های کمی
در این بخش اطلاعات به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های کمی ارائه میگردد:
آمارهای استنباطی:
جدول۴‏۰۱۲میانگین و انحراف استاندارد هوش میانفردی در پیش‌آزمون و پس‌آزمون
متغیر
نوبت آزمون
گروه آزمایش
میانگین
SD
همکاری
پیش‌آزمون
۳/۱۶
۳
پس‌آزمون
۸/۱۷
۹/۲
همدلی
پیش‌آزمون
۱/۱۴
۲/۲
پس‌آزمون
۴/۱۵
۹/۱
تشخیص مقاصد
پیش‌آزمون
۷/۱۴
***
**

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *