منابع پایان نامه ارشد با موضوع 
MVC، دلتوئید، شکل۳-۷-، مخلف

منابع پایان نامه ارشد با موضوع MVC، دلتوئید، شکل۳-۷-، مخلف

شکل۳-۷)

MVC عضله دلتوئید خلفی
مقاومت در قسمت خلفی دست
MVC عضله دلتوئید میانی
مقاومت در قسمت خلفی
MVC عضله دلتوئید قدامی
مقاومت در قسمت قدامی دست

MVC عضله ذوزنقه تحتانی
MVC عضله ذوزنقه میانی
MVC عضله ذوزنقه فوقانی

MVC عضله فوقخاری
مقاومت در قسمت بالای دست

شکل۳-۷- وضعیتهای مخلف

Share