مقاومت در پشت سر و بالای آرنج به کار میرود، انجام شد.
۲- برای نرملایز کردن عضله ذوزنقه میانی: در وضعیتی که آزمودنی دمر خوابیده و بازو هوریزنتال آبداکشن و مقاومت بالای آرنج به کار میرود، انجام شد.
۳- برای نرملایز کردن عضله ذوزنقه تحتانی: در وضعیتی که آزمودنی دمر خوابیده، بازو تا وضعیتی که در خطی با جهت تارهای عضله ذوزنقه تحتانی