و در وضعیت طبیعی، حرکت فلکش را درمقابل مقاومت انجام میدهد.
۶- برای نرملایز کردن عضله دلتوئید میانی: زاویه بازو با تنه صفر و در وضعیت طبیعی، حرکت آبداکشن را درمقابل مقاومت انجام میدهد.
۷- برای نرملایز کردن عضله دلتوئید خلفی:زاویه بازو با تنه صفر و در وضعیت طبیعی، حرکت اکستنشن را درمقابل مقاومت انجام میدهد. (در