منابع پایان نامه ارشد با موضوع 
تحلیل داده

منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل داده

نظر گرفته شد.

فصل چهار

تجزیه وتحلیل دادها

۴-۱- مقدمه
اهداف این تحقیق عبارت بودند از:
۱-ارزیابی عضلات کمربند شانه در صفحه فرونتال
۲- ارزیابی عضلات کمربند شانه در صفحه ساجیتال
۳- ارزیابی عضلات کمربند شانه در صفحه اسکپشن
تعداد ۱۲ نفر آزمودنی دختر در دامنه سنی۲۳-۲۷ سال با شانه سالم مورد بررسی قرار گرفتند.

Share