منابع پایان نامه ارشد با موضوع 
ایزومتریک

منابع پایان نامه ارشد با موضوع ایزومتریک

زاویههای مختلف به صورت ایزومتریک انجام شد.

شکل۳-۸-نمای قدامی محل نصب الکترود (کانرد۱۰۳ ۲۰۰۵)

شکل۳-۹- نمای خلفی محل نصب الکترود(کانرد ۲۰۰۵)

تصویر۳-۱۰-نحوه نصب الکترودها بر روی عضلات مربوطه ازالف)نمای جانبی ب)نمای خلفی

شکل ۳-۱۰- الف

شکل ۳-۱۰- ب
۳-۷- حرکات وظیفه ای و شرایط آن
برای تعیین زوایای مختلف شانه از

Share