منابع پایان نامه ارشد با موضوع 
ایزومتریک، الکترومایوگرافی، همسان سازی

منابع پایان نامه ارشد با موضوع ایزومتریک، الکترومایوگرافی، همسان سازی

RMS هر فعالیت محاسبه شد.
مقادیر فعالیت الکترومایوگرافی عضلات در حین اجرای حداکثر انقباض ایزومتریک ارادی MVIC به منظور همسان سازی RMS به دست آمده است از فعالیت الکترومایوگرافی عضلات مذکور ثبت گردید . هنگام انجام حداکثر انقباض ایزومتریک آزمودنیها به صورت کلامی تشویق شده و میزان انگیزش آنها در بالا برده شد.

۳-۶- اندازه گیری

Share