دانلود پایان نامه

۱۶ کانال اکترومیوگرفی میباشد که توسط نرم افزارهای دستگاه Rez3D H-Motion Analysis کنترل و راه اندازی میشود. (شکل ۶-۳)

شکل۳-۱۱- تصویر دستگاه الکترومایوگرافی

۳-۹- متغیرهای مورد مطالعه RMS همسان سازی شده
دادههای خام EMG مورد پردازش و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و مقدار RMS با استفاده از نرم افزار الکترومایوگرافی محاسبه شد که

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع the، of، simple، and
دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید