منابع پایان نامه ارشد با موضوع 
الکترومایوگرافی، یکسان سازی

منابع پایان نامه ارشد با موضوع الکترومایوگرافی، یکسان سازی

بدن و دست راست در زاویه مورد نظر (صفحه فرونتال، کتف و هایپر در زوایای ۰ ، ۳۰، ۶۰، ۹۰) که ۱۲ حالت بود ثابت گردید(شکل۳-۶).
به منظور یکسان سازی مقاومت وارد شده به هر آزمودنی ، وزنهای معادل ۵ درصد وزن کل آزمودنی، به فرد داده شد، هنگام ثبت فعالیت الکترومایوگرافی در وضعیت استاندار هم زمان که آزمودنی مقاومت را نگه میداشت، فعالیت

Share