برای ثبت MVC در عضلات مختلف

به منظور ثبت دادهها از الکترود سطحی۱۰۱ دوقطبی، از جنس نقره/کلرید نقره به قطر ۱ سانتیمتر استفاده شد. فاصله مرکز به مرکز الکترودها ۲ سانتیمتر میباشد. فعالیت الکترومایوگرافی از ازعضلات دلتوئید، ذوزنقه و فوقخاری ثبت شد. وضعیت شروع الکترود گذاری فرد باید با تنهای کاملا صاف و دستان آویزان بنشیند. بعد از