در وسط این خط قرار گیرد
برای برجسته شدن عضله ذوزنقه میانی کافی است که آداکشن کتف انجام دهد یا در برابر آبداکشن افقی بازو مقاومت کند و محل الکترود از لبه داخلی کتف تا مهره سوم پشتی یک خط فرضی را تصور کنید الکترود در جهت تار عضله در نیمه این خط قرار میگیرد
برای برجسته شدن عضله ذوزنقه تحتانی حرکت آبداکشن با مقاومت را انجام شد. محل