فعالیت یون هیدروژن هم بستگی دارد. این مسأله یک مشکل اساسی در اصول حسگرهای تبادل یونی است و مقدار pH باید به مقدار دقیق اندازهگیری شود و در هنگام تعیین مقدار و رسم منحنی کالیبراسیون ثابت نگه داشته شود ]۵۰[.

۱-۲۳-۲- حسگری بر اساس استخراج همزمان
استخراج همزمان بدین معنی است که آنالیت باردار شده به همراه یون مخالف آن