اندازهگیری شود. علاوه بر انواع مختلف برهمکنشهای بحث شده در مطالب فوق پدیدههای دیگری مانند اثر کاتالیزوری وجود دارد که گونههای شیمیایی میتوانند بر اساس آن توسط نور حسگری شوند [۴۹.[

۱-۲۳- مکانیسم پاسخ در حسگرهای نوری
پاسخ حسگرهای نوری ممکن است با تکیه بر پدیدههایی باشد که در سطح حسگر اتفاق میافتد (حسگرهای