اندازهگیریهای شیمیایی با امکان توسعه حسگرهایی با نمودار کالیبراسیون پایدار است. معادله (۱-۳۶) را میتوان به این صورت اصلاح کرد:
A= (۱-۴۰)
همانطور که قبل از این بیان شد نسبت AR/R مستقل از مقدار شناساگر میباشد. بنــــابراین میتوان حسگرهای