دانلود پایان نامه

اندازهگیریهای شیمیایی با امکان توسعه حسگرهایی با نمودار کالیبراسیون پایدار است. معادله (۱-۳۶) را میتوان به این صورت اصلاح کرد:
A= (۱-۴۰)
همانطور که قبل از این بیان شد نسبت AR/R مستقل از مقدار شناساگر میباشد. بنــــابراین میتوان حسگرهای

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه PSD، قطبش، قطبیت، پروتونزدایی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید