منابع و ماخذ پایان نامه 
(۱-۳۵)، (۱-۴۲)، چپ،،

منابع و ماخذ پایان نامه (۱-۳۵)، (۱-۴۲)، چپ،،

(۱-۴۲)
S در این معادله گونهای است که R و آنالیت برای واکنش با آن رقابت میکنند. در غیاب آنالیت واکنش (۱-۳۵) به سمت راست پیش میرود، وقتی که غلظت آنالیت در نمونه افزایش یابد واکنش (۱-۳۵) به سمت راست پیش میرود و واکنش (۱-۴۲) به سمت چپ، که نتیجه آن ایجاد S آزاد میباشد. خواص نوری S میتواند به عنوان تابعی از غلظت آنالیت

Share