نوری بر روی یک بستر تثبیت میشود، قسمتی از نوررسیده به آن انتقال، پراکنده، جذب و یا انعکاس مییابد. بنابراین معادلههای (۱-۳۲) و (۱-۳۳) نمیتوانند پاسخ دقیقی بدهند و یک الگوریتم مناسب باید ایجاد شود. علاوه بر آن دو معادله هنگامی دقیق میباشند که تنها یک نور تک طولموج۷۷ استفاده شود. اگر دیودهای نور-نشری۷۸ بکار روند(در حسگرهای نوری