(به منظور تضمین خنثیسازی الکتریکی ) به درون توده غشاء میرود. این شکل حسگری معمولاً برای آنیونها بکار میرود. این دسته از حسگرها مانند حسگرهای تبادل یون از یک غشاء پلیمری ساخته شدهاند. اجزاء موجود در غشاء پلیمری عبارتند از شناساگر رنگی، یک سایت چربیدوست با بار مثبت و یک حامل یونپذیر. مکانیسم عمل حسگری نوری به این صورت انجام