(۱-۳۶)
در این فرمول K ثابت تعادل میباشد و علامت کروشه به غلظت گونه مورد نظر اشاره دارد. در طول انجام واکنش شیمیایی واکنشگر R مصرف میشود و بنابراین جذب یا لومینسانس آن تغییر میکند و محصول ARتولید میشود و جذب یا لومینسانس آن تغییر میکند. به هر حال تغییر خواص نوری R یا AR