منابع و ماخذ پایان نامه 
فلورسانسکننده، رنگزا، شناساگرهای، کاتیونها

منابع و ماخذ پایان نامه فلورسانسکننده، رنگزا، شناساگرهای، کاتیونها

حسگر
مکانیسم استخراج همزمان برای کاتیونها نیز قابل استفاده است. استخراج کاتیون به درون غشاء ممکن است با استخراج همزمان آنیون رنگی همراه باشد.

۱-۲۳-۳- حسگری بر اساس شناساگرهای رنگزا و فلورسانسکننده
پاسخ حسگرهای نوری که بر اساس شناساگرهای رنگزا و فلورسانسکننده عمل میکنند به طور کامل با طرح های حسگری بحث

Share