سطحی۷۹(یا بر اساس تغییر غلظت در درون توده یک فاز مجزا (اصطلاحاً حسگرهای تودهای۸۰) برای یک تغییر قابل اندازهگیری در سیگنال نوری در درون غشاء، لازم است تغییری در ترکیب توده ایجاد شود. حسگرهای نوری بر اساس مکانیسمهای متفاوتی عمل میکنند که مهمترین آنها عبارتند از: حسگرهای بر پایه تبادل یون، استخراج همزمان، شناساگرهای رنگزا و