منابع و ماخذ پایان نامه 
شناساگر، وساده، رود.، باشد:

منابع و ماخذ پایان نامه شناساگر، وساده، رود.، باشد:

میکند.

۱-۲۴- روشهای تثبیت
تثبیت شناساگر یک مرحله کلیدی در حسگرهای نوری و فیبرهای نوری بوده است و بخش بزرگی از پارامترهای حسگر را تعیین میکند. یک روش تثبیت خوب باید دارای ویژگیهای زیر باشد:
۱. سریع وساده
۲. ویژه نباشد و بتواند برای تثبیت چندین عامل حسگری بکار رود.
۳. روشی باشد که شناساگر تثبیت شده بر روی غشاء را

Share