پروژه و پایان نامه سری ششم

مقاله دانشگاهی – مقایسه رابطه خودکارآمدی و فراشناخت در بین قبول شدگان و مردودین کنکور- …

مردود

۱۲۷

۷/۴۵

۷/۴۵

۷/۴۵

قبول

۱۵۱

۳/۵۴

۳/۵۴

۱۰۰

کل

۲۷۸

۱۰۰

۱۰۰

۵-۳- روش اجرا
به منظور اجرای تحقیق و جهت هماهنگی و اخذ مجوز، پژوهشگر پس از دریافت معرفی نامه از دانشگاه محل تحصیل، برای دسترسی به افرادی که در کنکور قبول نشده اند، ازمیان آموزشگاه های کنکور در شهر تهران به صورت تصادفی ۳ آموزشگاه دخترانه انتخاب گردید و در این آموزشگاه ها، پرسشنامه ها به افراد پشت کنکوری، یعنی آنهایی که حد اقل یکبار کنکور داده بودند، ارائه و پس از تکمیل دریافت گردید(لازم به ذکر است که در هر آموزشگاه کلاسهای مخصوصی برای افراد پشت کنکوری وجود دارد).
در مورد دسترسی به افرادی هم که در کنکور قبول شده اند، به کلیه دانشکده های دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران(شامل ۷ دانشکده) مراجعه، و با کسب اجازه از اساتید مربوطه، در کلاسهای درسی ورودیهای جدید(ترم یک) حضور یافته، و با شناسایی دانشجویان دختر تهرانی، پرسشنامه ها جهت پاسخگویی به آنها ارائه گردید. لازم به توضیح است که امکان اجرای پرسشنامه های پژوهش برای دانشگاه های دیگر مقدور نبود.
۶-۳- ابزار های سنجش
برای اجرای هر نوع تحقیقی داده ایی جمع آوری می شود که با استفاده آنها فرضیه های پژوهش مورد آزمایش قرار می گیرد جهت جمع آوری داده ها، ابزار و روش های متعددی وجود دارد که هر یک از آنها برای نوع معینی از داده ها مناسب است و نوعی از اطلاعات را از به صورت معینی ارائه می دهد تا به گونه موثرتری مورد استفاده قرار گیرد هر گاه به دست آوردن اطلاعات واقعی مورد نظر باشد از ابزار پرسش نامه استفاده می شود(بست، ترجمه شریفی و طالقانی،۱۳۹۰).
ابزارهای پژوهش که در این تحقیق به کار گرفته شده است عبارتند از:
خود کار آمدی عمومی شرر و همکاران
برای بررسی میزان خود کار آمدی دانشجویان از پرسشنامه خود کار آمدی شرر و همکارن(۱۹۸۲) استفاده شده است. این پرسشنامه که دارای ۱۷ گویه می باشد انتظارات خود کار آمدی آزمودنیها را در سه سطح میل به آغاز گری رفتار ، میل به گسترش تلاش جهت کامل کردن تکلیف و مقاومت در رویارویی با موانع را اندازه گیری می کند. این مقیاس بر اساس طیف لیکرت(از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) ساخته شده و برای هر ماده این مقیاس ۵ پاسخ پیشنهاد شده است که برای هر ماده ۱ تا ۵ امتیاز تعلق می گیرد. هر کس نمرات بالاتری در این مقیاس کسب کند دارای خود کار آمدی بالاتر و هر کس نمرات پایین تر اخذ کند دارای خود کار آمدی ضعیفی است.
گویه های مربوط به آزمون خود کارآمدی شرر و همکاران عبارتند از:
میل به آغاز گری رفتار (۲، ۴، ۵، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۷)
میل به گسترش تلاش جهت کامل کردن تکلیف(۱، ۳، ۹، ۱۳، ۱۵، ۱۶)
مقاومت در رویارویی با موانع(۶، ۷، ۸، ۱۲)
پایایی و روایی:
ووروف و کاشمن(۱۹۹۳)، در بررسی «مقیاس خود کار آمدی عمومی» شرر و همکاران روایی و اعتبار این پرسشنامه را تائید کردند. آنها برای مطالعه روایی سازه، از روش «تحلیل عامل اکتشافی[۱۰۸]» استفاده کرده و وجود سه عامل در این مقیاس را نشان داده اند. خود شرر (۱۹۸۲) نیز برای این آزمون ضریب آلفای ۷۶/ را گزارش کرده است.
در ایران هم، اصغر نژاد و همکاران(۱۳۸۵) در مطالعه ای با عنوان «بررسی ویژگیهای روان سنجی مقیاس خود کار آمدی عمومی شرر» روایی پرسشنامه را با استفاده از روش تحلیل عاملی و اکتشافی، و پایای آن را از طریق ضریب آلفای کرونباخ(۸۳/) تائید نموده اند. در پژوهشی دیگر که به منظور بررسی اعتبار و روایی این تحقیق انجام گرفت مقیاس به روی ۱۰۰ آزمودنی که دانش آموزان سال سوم دبیرستان بودند اجرا گردید همبستگی بوجود آمده از دو مقیاس عزت نفس و خود ارزیابی با مقیاس خود کار آمدی در جهت تائید روایی سازه ی این مقیاس بود. پایایی در این تحقیق ۸۲/ و برای مولفه های آن به ترتیب ۷۵/، ۷۴/، ۷۴/ بدست آمد. تحلیل عاملی نیز وجود سه عامل را تائید کرد(نقل از اصغر نژاد، ۱۳۸۵).
پرسشنامه فراشناخت حالتی
برای ارزیابی راهبردهای فراشناختی دانشجویان از پرسشنامه فراشناخت حالتی که توسط اونیل و عابدی (۱۹۹۶) در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی آمریکا طراحی شده است استفاده گردید. این آزمون یک آزمون مداد-کاغذی است که مرکب از ۲۰ ماده و چهار خرده مقیاس می باشد مقیاس اندازه گیری این پرسشنامه ترتیبی بوده و شبیه طیف لیکرت است؛ ولی دامنه آن از ۱ تا ۴ متغیر است بالاترین نمره ۸۰ و پایین ترین نمره ۲۰ خواهد بود تعیین نمره برای مجموعه مواد آزمون و تفکیک نمره های مقیاس های فرعی امکان پذیر است. (نقل از اصغر نژاد، ۱۳۸۵) خرده مقیاسهای این آزمون عبارتند از:
الف) آگاهی شامل مواد (۱،۵،۹،۱۳،۱۷)
ب) راهبرد شناختی شامل مواد (۳،۷،۱۱،۱۵،۱۹)
ج) برنامه ریزی شامل مواد (۴،۸،۱۲،۱۶،۲۰)
د) نظارت یا خودبازبینی شامل مواد (۲،۶،۱۰،۱۴،۱۸)
پایایی و روایی:
جهت بررسی پایایی و روایی این آزمون، مولفین آن را روی نمونه ی از دانش آموزان پایه ی دوازدهم(که به لحاظ پایه ی تحصیلی معادل همان دوره پیش دانشگاهی در کشور ماست) اجرا نمودند. آنها برای محاسبه ی پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده نمودند که نتایج آن برای خرده مقیاسهای آگاهی، نظارت، بازبینی و اصلاح راهبردهای شناختی به ترتیب ۷۸/ ، ۷۸/، ۷۷/ و ۷۳/ گزارش شده است. آنها جهت بررسی روایی این آزمون از روایی سازه استفاده کردند. بدین ترتیب نمرات آزمودنیها با نمرات پیشرفت تحصیلی آنها در درس ریاضی همبسته شد. وجود همبستگی مثبت بین خرده مقیاسهای فراشناخت حالتی و پیشرفت تحصیلی دلیلی روایی سازه مقیاس است (نقل از همان منبع). همچنین اونیل و عابدی(۱۹۹۶) طی اجراهای مکرر اعتبار این مقیاس را از ۷۰/ تا ۸۳/ گزارش نموده اند. آنها برای بررسی روایی سازه پرسشنامه، رابطه اندازه های فراشناخت حالتی با پیشرفت تحصیلی را ملاک قرار داده و با توجه به همبستگی دو متغیر یاد شده نتیجه گرفته اند که پرسشنامه از روایی کافی برخوردار است.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.