پروژه و پایان نامه سری ششم

مقایسه رابطه خودکارآمدی و فراشناخت در بین قبول شدگان و مردودین کنکور- قسمت ۲۲

محاسبه ی Z فیشر از طریق نرم افزار با تکیه بر فرمول زیر بوده است.
فصل پنجم:
بحث و نتیجه گیری
۱ – ۵ – مقدمه :
در این فصل ابتدا هر یک از سوالات تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. بدین صورت که خلاصه ای از یافته های توصیفی و استنباطی مطرح و با مقایسه آنها با یافته های قبلی، به تفسیر و تبیین آنها بر اساس نظریات و ادبیات موجود تحقیق پرداخته می شود. و در نهایت پس از جمع بندی، پیشنهادهای عملی یا کاربردی و پیشنهادهای پژوهشی ارائه گردیده است.
این پژوهش با هدف بررسی پیش بینی رابطه بین ابعاد خود کارآمدی با ابعاد فراشناخت حالتی در بین قبول شدگان و مردود شدگان کنکور انجام پذیرفت و با توجه به فرضیه های تحقیق، نتایج زیر حاصل گردید.
۲-۵- خلاصه یافته ها ی تحقیق
الف) بین خودکارآمدی و فراشناخت در قبول شدگان کنکور رابطه وجود دارد
با توجه به متغیرهای وارد شده از مؤلفه های خودکارآمدی در رگرسیون گام به گام، مؤلفه تکمیل در مرحله اول دارای بیشترین میزان همبستگی با متغیر وابسته بود( ۴۵۸/۰ryx1= ) و میزان ضریب تعیین ۴/۲۰ بدست آمد که در سطح p<0.01 معنی دار بود.
در مرحله دوم از بین متغیر های باقی مانده مولفه مقاومت دارای بیشترین همبستگی بود(ryx1x2=0.5 ) و میزان ضریب تعیین ۲۴ درصد به دست آمد که در سطح p<0.01 معنی دار بود.
ب) بین خودکارآمدی و فراشناخت در مردودین کنکور رابطه وجود دارد
با توجه به متغیرهای وارد شده از مؤلفه های خودکارآمدی در رگرسیون گام به گام، مؤلفه تکمیل در مرحله اول دارای بیشترین میزان همبستگی با متغیر وابسته بود(.۳۲۱/۰ryx1= ) و میزان ضریب تعیین ۳/۱۰ بدست آمد که در سطح p<0.01 معنی دار بود.
در مرحله دوم از بین متغیر های باقی مانده مولفه آغازگری دارای بیشترین همبستگی بود(۳۹۶/۰ryx1x2= ) و میزان ضریب تعیین ۷/۱۵ درصد به دست آمد که در سطح p<0.01 معنی دار بود.
فرضیه اصلی: بین خودکارآمدی و فراشناخت در بین قبول شدگان و مردودین کنکور تفاوت دارد.
همچنین نتایج آزمون Z فیشر که برای بررسی تفاوت بین رابطه خودکارآمدی و فراشناخت در دو گروه قبول شده ها و مردودین کنکور صورت گرفت ، تفاوت معنی داری بین میزان همبستگی در بعد تکمیل نشان نداد.
۳-۵- بحث و نتیجه گیری
هدف اصلی پژوهش حاضر ، بررسی مقایسه ای میزان رابطه فراشناخت و خودکارآمدی دانش آموزان دختر تهرانی قبول شده و مردود شرکت کننده در کنکور سال با ۱۳۹۰بود. یافته ها نشان داد که از متغیر خودکارآمدی عمومی ، مؤلفه های تکمیل و مقاومت در کل ryx1x2=0.5 و در گروه قبول نشده های کنکور این میزان همبستگی بین دو مؤلفه تکمیل و آغازگری با فراشناخت معنی داری کمتری را نسبت به گروه اول نشان می داد(۳۹۶/۰ .(ryx1x2= در هر دو گروه پذیرفته شدگان و مردودین در کنکور، مؤلفه تکمیل توانایی پیش بینی فرآیندهای فراشناختی را دارد.. خودکارآمدی عمومی با دو مؤلفه یا خرده مقیاس میل به گسترش تلاش جهت کامل کردن تکلیف و مقاومت در رویارویی با موانع توانایی پیش بینی بیش از ۲۴ درصد فزآیندهای فراشناختی را در گروه پذیرفته شده های در کنکور را داشت. به عبارت دیگر، بیش از بیست درصد فرآیند های فراشناختی مانند دانش فرد در مورد نظام شناختی خود ، اطلاع از هدف و ویژگی های تکلیف و دانش استراتژی های یادگیری از یک سو و آشنایی با فرآیند های تنطیم و کنترل از سویی دیگر در گروه قبول شده های کنکور ، وابسته به مؤلفه میل به تلاشگری و میزان تمایل آنان به تکمیل تکالیف دارد و در حدود چهار درصد نیز مؤلفه مقاومت در رویارویی با موانع پیش بینی کننده فرآیندهای فراشناختی فراگیران در این گروه است. در گروه مردودین در کنکور نیز میزان میل به گسترش تلاش جهت کامل کردن تکلیف ، کمتر از یک دوم گروه اول یعنی راه یافتگان به دانشگاه است. به عبارت دیگر مؤلفه تکمیل در هر دو گروه پیش بینی کننده اصلی نقش خودکارآمدی در پیش بینی فرآیندهای فراشناختی فراگیران بوده است ولی تفاوت در قوت و ضعف قابلیت پیش بینی این مؤلفه است. یافته های پژوهش حاضر با پژوهشهای مشتاقی (۱۳۸۴)، خرازی و همکاران(۱۳۸۹)، کارشکی و پاک مهر(۱۳۹۰)، زیمرمن (۱۹۹۰)، (لنینبرک،۲۰۰۳). موریس، چانگ و اسمیت (۲۰۰۶)، کوتینهو و نیومن (۲۰۰۸)، کانق، کیم و کانق[۱۰۹](۲۰۰۸)، مرزوکی، جفری و فوزی[۱۱۰](۲۰۱۰)، رابرتز(۲۰۱۱) که از وجود رابطه ی مثبت و معنادار بین متغیر های فوق حکایت می کنند همخوانی دارد. به عبارت دیگر مطالعات متعدد نشان می دهند که خود کار آمدی با سطوح بالای بهره گیری از راهبردهای شناختی و فراشناختی و هم چنین پایداری در انجام دادن تکالیف درسی و موفقیت تحصیلی رابطه ی معناداری دارد که تحقیق حاضر به طور کلی با آنها همسویی دارد.
برداشت انسان از خودکارآمدی خود از طریق انتخاب فعالیتها، میزان تلاشی که برای یک موقعیت صرف می کند، الگوی فکری و واکنشهای هیجانی افراد هنگام انجام یک فعالیت، بر عملکرد فرد تاثیر دارد. پژوهشها نشان داده است که افرادی که خود را کاملا خودکارآمد می دانند، تفکر و احساساتی دارند که از تفکر و احساسات افرادی که خود را ناتوان می بینند، متفاوت است. این افراد به جای اینکه آینده خود را فقط پیش بینی کنند آنرا مشخصا می سازند(پروین[۱۱۱]،۱۳۸۴). به اعتقاد بندورا ، افراد با باورهای قوی نسبت به تواناییهای خود در مقایسه با افرادی که به توانایی خود تردید دارند، در انجام تکالیف، کوشش و پافشاری بیشتری نشان می دهند و در نتیجه عملکرد آنها بهتر است(فراری،۱۹۹۶؛ پاجارس،۱۹۹۹؛ نقل از مشتاقی،۱۳۸۴).
کوتینهو[۱۱۲](۲۰۰۸) نیز اشاره می کند که دانش آموزان با ایمان قوی نسبت به توانایی هایشان، از راهبردهای فراشناختی به طور بهینه استفاده می کنند.دانش آموزان و یا دانشجویانی که خودکارآمدی بالایی دارند احتمالاً بیشتر از راهبردهای خودتنظیمی استفاده می کنند تا آنهایی که خودکارآمدی پایینی دارند. به بیان دیگر، افراد خودکارآمد، بیشتر تلاش می کنند تا مطالب درسی را درک کنند، در مورد مطالب درسی عمیق تر فکر کرده و برای انجام وظایف درسی خود برنامه ریزی کنند(لنینبرک[۱۱۳]،۲۰۰۳).
کانفر و آکرمن (۱۹۸۹) نیز دریافتند که افراد با خودکارآمدی قوی به استفاده از راهبردهای فراشناخت در هنگام کار و تحصیل بیشترگرایش داشتند. زیمرمن (۱۹۹۰) نیز معتقد است به کارگیری راهبردهای فراشناختی توسط دانش آموزان موجب پیشرفت ادراک خود کارآمدی آنان می گردد.
از دیگر یافته های پژوهش حاضر در تبیین تفاوت های دو گروه قبول شده ها و مردودین در کنکور ، نقش مؤلفه مقاومت در برابر موانع موفقیت در گروه قبول شدگان در کنکور بود . همانگونه که ملاحظه شد، مؤلفه مقاومت در خودکارآمدی عمومی در گروه مردودین در کنکور نقش معنی داری در پیش بینی فراشناخت نداشت ولی در عوض ، مؤلفه آغازگری نقش معنی داری در پیش بینی فراشناخت حالتی ایفا می نمود. به عبارت دیگر ، یکی از ویژگی های فردی و یا شخصیتی راه یافتگان به دانشگاه ، قدرت مبارزه و یا سخت کوشی آنان در مقابل موانع موفقیت در رسیدن به هدف بود در حالی که مردودین از نظر شخصیتی ، آغازگران خوبی برای برنامه ریزی در رسیدن به پیشرفت تحصیلی هستند ولی تاب مقاومت و یا سخت کوشی لازم را در راه رسیدن به هدف ندارند و احتمالأ به دلیل تجارب قبلی شکست در زندگی ، همت و پشتکار لازم را برای مقاومت در برابر مشکلات از دست می دهند. یافته های پژوهش حاضر نیز با نتایچ پژوهش بوفارد و همکاران(۱۹۹۱) همخوانی دارد.آنها نیز دریافتند که دانش آموزانی که دارای خودکارآمدی قوی تری هستند نسبت به دانش آموزان دارای خودکارآمدی ضعیف، بیشتر از مهارتهای فراشناختی استفاده می کنند و نیز نمرات عملکردهایی اجرایی آنها، صرف نظر از درجه تحصیلی و توانایی شناختی ،بهتر از آنها بود. برداشت انسان از خود کارآمدی خود از طریق انتخاب فعالیتها، میزان تلاشی که برای یک موقعیت صرف می کند، الگوی

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.