اخبار

مقاله درمورد اعتماد سازمانی

۸ :۱۲۰). حجم نمونه کارکنان با بهره گرفتن از جدول برآورد نمونه از جامعه کرجسی و مورگان (نادری و سیف نراقی، ۱۳۹۰: ۲۱۶) تعداد ۲۶۰ نفر میباشد. برای انتخاب نمونهی تحقیق از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده است. و به طور کلی ۱۹۵ نفرکارمند مرد و ۶۵ نفر کارمند زن به عنوان نمونه انتخاب شدهاند. در این دانشگاه ۳۰۰ پرسشنامه توزیع شد و در نهایت ۲۶۰ پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
جدول (۲-۳) حجم نمونه پژوهش به تفکیک جنسیت
حجم نمونه
مرد
زن
۲۶۰
۱۹۵
۶۵
۵-۳٫ روش های جمعآوری اطلاعات
برای جمعآوری اطلاعات از ۲ روش استفاده گردید:
الف) روش مطالعه کتابخانهای: به طور کلی اطلاعات مندرج در فصول اول و دوم پایاننامه و مستندات سایر فصول با بهره گرفتن از روش مطالعه کتابخانهای گردآوری شد. علاوه بر کتب و گزارش تحقیقات از نشریات و فصلنامه های داخلی و خارجی نیز استفاده شد و خلاصه ای از مطالب آنها به فراخور موضوع پایاننامه استفاده گردید. همچنین برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز از جستجوی رایانهای استفاده شد که خلاصهای از مقالات منتشر شده در نشریات جمعآوری و در تدوین سابقه موضوع از آنها بهرهبرداری شد.
ب) جمعآوری داده ها با بهره گرفتن از پرسشنامه: در این پژوهش ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بود که به وسیله کارکنان تکمیل شد. پرسشنامه شامل سه قسمت بود قسمت اول: مشخصات کلی کارکنان را در بر میگرفت. قسمت دوم و سوم پرسشنامه پژوهش شامل دو نوع پرسشنامه ذیل بود:
۱- پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده
این پرسشنامه در سال (۱۹۸۶) توسط آیزنبرگر و همکاران ساخته شد. .و برای اولین بار توسط بهارلویی در سال ۱۳۸۸ ترجمه شده است. این پرسشنامه شامل ۳۶ سوال است که در آن نمرهگذاری سوالات ۳۱،۳۲، ۳۴، ۲۸، ۲۶، ۲۲، ۲۱، ۱۹، ۱۶، ۱۴، ۱۲، ۱۱، ۷، ۶، ۴، ۳، ۲ به صورت معکوس میباشد و بر اساس طیف لیکرت ۷ گزینهای تنظیم شده است که فرد از (۱) کاملا مخالفم تا (۷) کاملا موافقم ادراک خود را از میزان حمایتهای سازمان مشخص میکند.
جدول (۳-۳) شیوه نمرهگذاری سوالات پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده(طیف لیکرت)
کاملا موافقم
بسیار موافقم
موافقم
نه موافقم نه مخالفم
مخالفم
بسیار مخالفم
کاملا مخالفم
۷
۶
۵
۴
۳
۲
۱
۲- پرسشنامه اعتماد سازمانی
این پرسشنامه در سال (۲۰۰۸) توسط الونن و همکاران ساخته شد. این پرسشنامه شامل ۴۹ سوال می‌باشد، که سوال ۱ تا ۱۵ اعتماد جانبی، سوال ۱۶ تا ۳۰ اعتماد عمودی و سوال ۳۱ تا ۴۹ اعتماد نهادی را می‌سنجد. این پرسشنامه بصورت پنج گزینهای و بر اساس طیف لیکرت تنظیم شده است و در آن بسیار مخالفم معادل ۱ و بسیار موافقم معادل ۵ است.
جدول (۴-۳) شیوه نمرهگذاری سوالات پرسشنامه اعتماد سازمانی (طیف لیکرت)
بسیار موافقم
موافقم
بی نظرم
مخالفم
بسیار مخالفم
۵
۴
۳
۲
۱
جدول زیر به ترتیب مولفه های تشکیل دهنده اعتماد سازمانی را به همراه تعداد سوالات پرسشنامه برای هر مولفه را نشان میدهد.
جدول(۵-۳) شماره سوالات پرسشنامه اعتماد سازمانی با مولفه های آن
مولفه های مربوط به اعتماد سازمانی
تعداد سوال
سوالات مربوط به هر مولفه
اعتماد جانبی
۱۵
۱ تا ۱۵
اعتماد عمودی
۱۵
۱۶ تا ۳۰
اعتماد نهادی
۱۹
۳۱ تا ۴۹
۶-۳٫ روایی و پایایی ابزار اندازهگیری
۱-۶-۳٫ روایی پرسشنامه ها:
مفهوم روایی به این سوال پاسخ میدهد که ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را میسنجد. روش های متعددی برای تعیین روایی ابزار اندازهگیری وجود دارد که یکی از آنها روایی محتواست. روایی محتوایی یک آزمون توسط افراد متخصص در مورد موضوع مورد مطالعه تعیین میشود (سرمد، بازرگان و حجازی،۱۳۸۸: ۱۷۱). علیرغم اینکه در هر پرسشنامه این پژوهش در تحقیقات زیادی مورد استفاده قرار گرفته است و از روایی لازم برخوردار میباشند، در این پژوهش برای تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی محتوا و با بهرهگیری از دیدگاه متخصصان رشته مدیریت آموزشی دانشگاه بو علی سینا همدان استفاده شد
۲-۶-۳٫ پایایی پرسشنامهها:
پایایی نیز یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازهگیری است. پایایی با این امر سر و کار داردکه ابزار اندازهگیری در شرایط گوناگون نتایج یکسانی به دست میآورد. برای تعیین پایایی ابزار اندازهگیری، روش های مختلفی به کار برده میشود(سرمد ، بازرگان و حجازی، ۱۳۸۸: ۱۶۷).
پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده استاندارد بوده و در تحقیقات بسیاری در داخل و خارج از کشور مورد استفاده قرار گرفته است و پایایی آن در تحقیقات گوناگونی مورد تائید قرار گرفته که از پایایی بالایی برخوردار بوده است به عنوان مثال: حاجی کریمی و همکاران(۱۳۹۱) در پژوهشی تحت عنوان مدلی میان سطحی برای تبیین ارتباط ادراک از حمایت سازمانی، ادراک از احترام سازمانی و مشارکت در تصمیمگیری با تعهد سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاههای تهران، پایایی پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده را از طریق آلفای کرونباخ ۹۰/۰، محاسبه کردند. عریضی سامانی، دیباجی و صادقی (۱۳۹۰) به منظور بررسی رابطه تعارض کار-خانواده با حمایت سازمانی ادراک شده، استرس شغلی و خود تسلط یابی کارکنان اقماری میزان پایایی پرسشنامه حمایت سازمانی ا
دراک شده با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ ۸۹/۰ محاسبه شده است. در این پژوهش نیز برای پایایی پرسشنامه، تعداد ۴۰ پرسشنامه در جامعه آماری توزیع و گردآوری شد با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ ۷۷/۰ به دست آمد.
پرسشنامه اعتماد سازمانی استاندارد بوده که توسط محققین مورد استفاده قرار گرفته است و روایی و پایایی خود را نشان داده است. به عنوان مثال فاضل و همکاران(۱۳۹۰) به منظور بررسی نقش اعتماد در نوآوری سازمانی میزان پایایی پرسشنامه اعتماد سازمانی را با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ ۹۳/۰ به دست آوردند. در این پژوهش نیز برای پایایی پرسشنامه، تعداد ۴۰ پرسشنامه در جامعه آماری توزیع و گردآوری شد با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ ۹۵/۰ به دست آمد.
جدول (۶-۳) اطلاعات مربوط به پایایی ابزار گردآوری داده ها(پرسشنامه)
متغیر
اعداد نمونه
سؤالات مربوطه
آلفای کرونباخ
ااعتماد سازمانی
اعتماد سازمانی
۴۰
کل سوالات ۱تا۴۹
۹۵۲/۰
مؤلفه ها
اعتماد جانبی
۴۰
۱ تا۱۵
۸۶۶/۰
اعتماد عمودی
۴۰
۱۶ تا۳۰
۹۲۰/۰
اعتماد نهادی
۴۰
۳۱ تا ۴۹
۹۳۶/۰
حمایت سازمانی ادراک شده
۴۰
کل سوالات ۱تا ۳۶
۷۷۲/۰
۷-۳٫ روش های تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
با توجه به این مطلب که روش های تحلیل آماری باید متناسب با نوع داده ها و مقیاس آنها باشد لذا در پژوهش حاضر به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، از روش های آمار توصیفی چون جدول فراوانی، نمودارها، میانگین و انحراف معیار استفاده گردیده است. از روش های آمار استنباطی در سطح ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون یک متغیره، آزمون t برای گروه های مستقل، آزمون کالموگروف – اسمیرونوف، تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون توکی استفاده شد. کلیه تجزیه و تحلیل‌های آماری با بهره گرفتن از نرمافزار spss انجام گرفت.
– آزمون ضریب همبستگی پیرسون:
هدف از به کار گیری این آزمون بررسی رابطه بین دو یا چند متغییر است و با توجه به آنکه داده ها دارای مقیاس پیوسته (فاصله ای) می باشند از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
– آزمونT برای گروه های مستقل:
هدف از به کارگیری این آزمون مقایسه میانگین های مربوط به دو جامعه است. از این آزمون به منظور مقایسه میانگین حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی از دیدگاه کارکنان با توجه به جنسیت آنان استفاده شده است.
– آزمون کالموگروف – اسمیرونوف:
هدف از به کار گیری این آزمون این است که مشخص شود آیا داده ها از وضعیت نرمال برخوردارند یا نه؟
– آزمون تحلیل واریانس یکطرفه:
هدف از به کارگیری این آزمون مقایسه دو یا بیش از دو میانگین است تا مشخص نماید که تفاوت‌های مشاهده شده بین میانگین ها، حاصل عمل شانس است یا تاثیر عمل آزمایش.
آزمونT تک نمونهای:
به منظور مقایسه میانگین مشاهده شده متغیرهای حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی کارکنان با میانگین فرضی، از این آزمون استفاده شده است.
آزمون توکی:
به منظور تعیین اینکه تفاوت کدام جفت از میانگینها معنادار است یا به عبارت دیگر، برای تعیین اینکه نمونه های مورد پژوهش به جامعه یکسانی تعلق دارند یا خیر از آزمون توکی استفاده می‌شود(دلاور، ۱۳۸۸: ۲۴۰).
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل پژوهش
۱- ۴٫ مقدمه
تجزیه و تحلیل فرایندی از روش علمی است که به عنوان یکی از پایه های اصلی در هر پژوهشی به شمار میرود (دلاور، ۱۳۸۸: ۲۹۱).
در این فصل از پژوهش با بهره گرفتن از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی مناسب، داده های جمع‌آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در سه بخش اطلاعات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه، تحلیل سؤالات و تحلیل فرضیه های پژوهش، اطلاعات به دست آمده ارائه می‌گردد.
۲- ۴٫ توصیف یافتههای تحقیق
توصیف مشخصات جمعیت شناختی نمونه موردمطالعه:
جنسیت نمونه مورد مطالعه:
جدول( ۱-۴) فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنس:
شاخص
جنس
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
۱۹۶
۴/۷۵
زن
۶۴
۶/۲۴
جمع
۲۶۰
۱۰۰
کل نمونه آماری مورد مطالعه ۲۶۰ نفر بودند که ۱۹۶ نفر (۴/۷۵ درصد) آنها مرد و ۶۴ نفر (۶/۲۴درصد) زن هستند.
نمودار(۱-۴) درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنس
سن نمونه مورد مطالعه:
جدول(۲-۴) فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به لحاظ سن:
شاخص
سن
فراوانی
درصد فراوانی
۳۰-۲۰ سال
۴۲
۲/۱۶
۴۰-۳۱ سال
۱۳۶
۳/۵۲
۵۰-۴۱ سال
۷۰
۹/۲۶
۵۱ سال و بالاتر
۵
۹/۱
اظهارنشده
۷
۷/۲
جمع
۲۶۰
۱۰۰
براساس داده های جدول(۲-۴) ۴۲ نفر (۲/۱۶درصد) از کارکنان شرکت کننده در پژوهش بین ۲۰ تا ۳۰ سال سن دارند، ۱۳۶ نفر (۳/۵۲درصد) بین ۳۱ تا ۴۰ سال، ۷۰ نفر (۹/۲۶درصد) بین ۴۱ تا ۵۰ سال و ۵ نفر (۹/۱درصد) بالاتر از ۵۱ سال سن دارند. ۷نفر (۷/۲درصد) نیز سن خود را ذکر نکرده اند.
نمودار(۲-۴) درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب سن
مدرک تحصیلی نمونه مورد مطالعه:
جدول(۳-۴) فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به لحاظ مدرک تحصیلی:
شاخص
مدرک تحصیلی
فراوانی
درصد فراوانی
کاردانی
۴۷
۱/۱۸
کارشناسی
۱۴۷
۵/۵۶
کارشناسی ارشد
۴۵
۳/۱۷
دکتری
۲
۸/۰
اظهارنشده
۱۹
۳/۷
جمع
۲۶۰
۱۰۰
براساس داده های جدول (۳-۴) بیشتر نمونه مورد مطالعه دارای مدرک تحصی
لی کارشناسی هستند به عبارت دقیقتر ۱۴۷نفر(۵/۵۶ درصد) از کارکنان مدرک تحصیلی کارشناسی دارند. همچنین ۴۷ نفر (۱/۱۸ درصد) از کارکنان دارای مدرک تحصیلی کاردانی، ۴۵نفر (۳/۱۷درصد) کارشناسی ارشد و ۲نفر (۸/۰درصد) مدرک دکتری دارند. ۱۹نفر (۳/۷درصد) نیز مدرک تحصیلی خود را ذکر نکرده‌اند.
نمودار(۳-۴) درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب مدرک تحصیلی
سابقه خدمت نمونه مورد مطالعه:
جدول(۴-۴) فراوانی و درصد فراوانی نمونه کارکنان به لحاظ سابقه خدمت:
شاخص
سابقه خدمت
فراوانی
درصد فراوانی
۱تا ۱۰ سال
۱۰۵
۴/۴۰
۱۱تا ۲۰ سال
۸۹
۲/۳۴
۲۱سال و بیشتر
۵۲
۲۰
اظهارنشده
۱۴
۴/۵
جمع
۲۶۰
۱۰۰
براساس داده های جدول(۴-۴) بیشتر کارکنان، یعنی ۱۰۵ نفر (۴/۴۰ درصد) بین ۱تا۱۰سال سابقه خدمت دارند. ۸۹نفر (۲/۳۴ درصد) بین ۱۱ تا ۲۰ سال و ۵۲ نفر (۲۰درصد) بالاتر از ۲۱ سال سابقه خدمت دارند. ۱۴نفر (۴/۵درصد) نیز سابقه خدمت خود را عنوان نکرده اند.
نمودار(۴-۴) درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب سابقه خدمت
وضعیت استخدامی نمونه مورد مطالعه:
جدول(۵-۴) فراوانی و درصد فراوانی نمونه کارکنان به لحاظ وضعیت استخدامی:
شاخص
وضعیت استخدامی
فراوانی
درصد فراوانی
رسمی
۹۱
۳۵
پیمانی
۳۸
۶/۱۴
قراردادی
۱۱۳
۵/۴۳
شرکتی
۸
۱/۳
اظهارنشده
۱۰
۸/۳
جمع
۲۶۰
۱۰۰
براساس داده های جدول(۵-۴) وضعیت استخدامی ۹۱نفر (۳۵درصد) رسمی، ۳۸ نفر (۵/۱۴درصد) پیمانی، ۱۱۳ نفر (۵/۴۳درصد) قراردادی، ۸نفر (۱/۳درصد) شرکتی است. ۱۰نفر (۸/۳درصد) وضعیت استخدامی خود را ذکر نکرده اند.
نمودار(۵-۴) درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب وضعیت استخدامی
پیشفرضهای استفاده از آزمونهای آماری پارامتریک:
آزمونهایی را که بر طبیعی بودن توزیع متغیر در جامعه استوار هستند، آزمونهای پارامتریک گویند. برای استفاده از این روشها پژوهشگر باید مفروضههایی را رعایت کند. برخی از این مفروضهها عبارتند از:
۱) داده های مورد استفاده پیوسته و منظم باشد یا به عبارت دیگر، مقیاس اندازهگیری فاصلهای یا نسبی باشد. بر اساس این فرض، آزمونهای پارامتریک به مقیاس فاصلهای یا نسبی محدود هستند. ۲) متغیر مورد پژوهش در جامعه دارای توزیع طبیعی باشد (دلاور، ۱۳۸۸، ۴۸۲-۴۸۱). داده های مورد استفاده در این پژوهش به صورت پیوسته و منظم میباشد. به عبارت دیگر شرط مقیاس اندازهگیری لازم برقرار میباشد. از آنجا که یکی دیگر از شروط استفاده از آزمونهای پارامتریک، نرمال بودن توزیع داده‌هاست؛ لذا برای بررسی این پیشفرض از آزمون کالموگروف– اسمیرونوف استفاده شده است. هدف از انجام این آزمون این است که مشخص شود آیا داده ها از وضعیت نرمال برخوردارند یا نه. نتایج این آزمون در جدول (۶-۴) ارائه شده است.
جدول(۶-۴ ) نتیجه آزمون کالموگروف – اسمیرونوف برای نرمال بودن توزیع داده ها
متغیر
تعداد نمونه
مقدارZ
سطحمعناداری
اعتماد سازمانی
اعتماد سازمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *