پایان نامه - مقاله و پروژه

فایل – مطالعه تطبیقی راهبردهای جذب سرمایه گذاری خارجی مورد مطالعه کشورهای ایران، ترکیه و …

۲-۸-۵-۶)ریسک سیاست مالیاتی ۷۴
۲-۸-۵-۷)ریسک بازار کار: ۷۵
۲-۸-۵-۸)ریسک مالی ۷۵
۲-۹) مناطق آزاد بستری مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی: ۷۶
۲-۹-۱)معرفی منطقه آزاد: ۷۶
۲-۹-۲)روند تاریخی تاسیس و تحول مناطق آزاد تجاری: ۷۶
۲-۹-۳)مناطق آزاد در کشورهای در حال توسعه و ارزیابی عملکرد آنها ۷۸
۲-۹-۴)مناطق آزاد ایران و ارزیابی عملکرد آنها ۸۱
۲-۱۰) مبانی نظری و پیشینه تحقیق: ۸۳
فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۸۶
۳-۱) مقدمه ۸۷
۳-۲)روش شناسی تحقیق ۸۷
۳ -۲-۱)بررسی موردی(case study) 89
۳-۲-۱-۱)تحقیق کیفی و مطالعه موردی ۹۰
۳-۲-۱-۲) زمینه‌‌های کاربرد تحقیق موردی ۹۰
۳-۲-۱-۳) اهمیت و برد مطالعه موردی ۹۱
۳-۲-۱-۴) خصوصیات اصلی مطالعه موردی ۹۱
۳-۲-۱-۵)مزایای مطالعه موردی ۹۱
۳-۲-۱-۶)معایب مطالعه موردی ۹۲
۳-۲-۱-۷) مراحل مطالعه موردی ۹۳
۳-۲-۲)تحلیل محتوا(Content Analyis) 94
۳-۳) مصاحبه های انجام شده در این تحقیق: ۹۵
فصل چهارم:تجریه وتحلیل داده ها ۹۶
۴-۱)مقدمه: ۹۷
۴-۲)متن مصاحبه های انجام شده: ۹۸
فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادها ۱۱۴
۵-۱) مقدمه ۱۱۵
۵-۲) پیشنهادها و راهکارهای اجرائی رفع موانع جذب سرمایه گذاری مستقیم در سطح کشور: ۱۱۹
۵-۳)پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی: ۱۲۱
۵-۴) سخن پایانی: ۱۲۲
فهرست منابع و ماخذ: ۱۲۴
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱)مقدمه
سرمایه گذاری خارجی به سبب نقش مؤثری که در فرآیند رشد اقتصادی ٬ و نیز در انتقال دانش فنی ٬ مهارتهای مدیریتی ٬ و رفع تنگناهای ارزی ایفا می کند و نیز به دلایل مختلفی مانند پایین بودن نرخ سود و فرصتهای سرمایه گذاری یا وجود منابع مازاد بر نیازهای سرمایه گذاری در کشور مبدأ ٬همواره و از هر دو سوی کشورهای میزبان و نیز خود سرمایه گذاران موضوعی مهم و قابل توجه به شمار می آمده است. هر چند نظریه واحدی درباره دلایل سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد، پیش آمدن فرصتهای جدید برای سرمایه گذاران منافع قابل توجه آن برای کشورهای میزبان سبب شده است تا در دهه های اخیر کوشش چشمگیر برای یافتن معیارهایی برای افزایش میزان جذب سرمایه گذاری خارجی ٬ و کنترل درجه تأثیر آن بر فرآیند رشد و توسعه اقتصادی از طریق اتخاذ رویکردهای سیاستی ویژه ای در زمینه شرایط ورود سرمایه٬ تنظیم و نظارت بر فعالیت سرمایه گذاران٬و نیز درباره بازگرداندن اصل و فرع سرمایه های خارجی انجام شود.پژوهش پیش رو در همین راستاست و در آن کوشش شده است تا با بررسی موانع جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران،راهکارهای رفع این موانع شناسایی شود.
یافته های این گزارش به یقین در فراهم کردن زمینه های لازم برای تدوین سیاستهای راهبردی جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران اهمیتی کاربردی خواهد داشت.
۱-۲) مساله اصلی تحقیق:
توسعه اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل اثرگذاربر پیشرفت یک کشورنقش انکارناپذیری رادررفاه مادی جامعه ونیز دستیابی به جایگاهی مناسب در عرصه بین الملل داشته واین مهم بدون سرمایه گذاری وبه کارگیری تمامی امکانات واستعدادهای سرمایه ای وانسانی آن کشور به جایگاه واقعی خود نخواهد رسید.
علاوه بر منابع داخلی،منابع خارجی به عنوان یک مکمل عمل نموده وتاثیر غیرقابل انکارآن را در بسیاری از کشورهای توسعه یافته می توان مشاهده نمود.
سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذاری از دو طریق تامین می گردد:اول پس اندازهای داخلی کشور که در بخشهای مختلف اقتصاد ایجاد می شود ودوم پس انداز در کشورهای خارجی است که به صورت جریانهای انتقال سرمایه بصورت فیزیکی وجریانهای مالی ازکشورمبداء به کشور میزبان انتقال مییابد.
یکی از مسائل عمده برای کشورهای درحال توسعه که میزبان سرمایه خارجی هستند، به کارگیری تدابیری برای جذب بیشتر و بهتر این منابع و به کار گیری موثر و کارآمد آنها برای افزایش رشد وتوسعه اقتصادی خود می باشد.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.