پایان نامه - مقاله و پروژه

مقاله علمی با منبع : مطالعه تطبیقی راهبردهای جذب سرمایه گذاری خارجی مورد مطالعه کشورهای ایران، ترکیه و …

 • توصیفی؛ این روش، توصیفی مفصل از موضوع مورد مطالعه ارائه می‌دهد.
 • اکتشافی؛ به فهم بهتر موضوع مورد مطالعه کمک میکند.  کشف روابط متقابل جدید، کشف چشم‌انداز‌های تازه و کشف معانی جدید و بینش نو، همگی از اهداف مطالعه موردی است.
 • ۴٫استقرایی؛ غالب مطالعات موردی، تکیه بر استدلال استقرایی دارند. مطالعات موردی قصد ارزش‌یابی فرضیه‌‌های از پیش موجود را ندارند؛ بلکه با بررسی داده‌‌ها “اصول و تعمیمها” را به دست میدهد.[۸۲]
   ۳-۲-۱-۵)مزایای مطالعه موردی[۸۳]

  1. به‌دست آوردن انبوه اطلاعات؛ پرارزش‌ترین روش برای موقعی که پژوهش‌گر می‌خواهد انبوهی از اطلاعات را درباره موضوع مورد پژوهش به‌دست آورد.
  2. روبرو شدن با منابع بیشتر؛ قادر ساختن پژوهش‌گر به روبرو شدن با طیف وسیعی از شواهد، اسناد، دست‌ساخته‌‌های تاریخی، مصاحبه‌‌های نظام‌مند، مشاهده مستقیم و حتی پیمایش‌‌های سنّتی را می‌توان در مطالعه موردی گنجاند. هرچه منابع داده‌‌ها در مطالعه موردی بیش‌تر باشد، درنتیجه مطالعه ما معتبرتر است.
  3. شناخت تمام ابعاد یک واحد اجتماعی؛ ساروخانی می‌گوید: از جمله نقاط قوّت تحقیق موردی پرداختن به شناخت تمام ابعاد یک واحد اجتماعی است.[۸۴]

   ۳-۲-۱-۶)معایب مطالعه موردی[۸۵]
  ۱٫فقدان نظم و انسجام علمی؛ در بسیاری از مطالعات موردی، نظم و انسجام علمی رعایت نمی‌شود. اغلب دیده شده که پژوهش‌گر (مطالعه موردی)، بی‌دقّتی کرده و اجازه داده که شواهد سوگیرانه با دیدگاه‌‌های مغرضانه بر یافته‌ها و نتیجه‌گیری‌ها اثر گذارد.

  1. عدم امکان تعمیم‌پذیری؛ هرچند مطالعه موردی، ابزاری ارزشمند است و با استفاده از آن، می‌توان متغیرهای معنادار را کشف کرد، اما امکان تعمیم داده‌ها را فراهم نمی‌سازد؛ زیرا فقط بر روی یک مورد و در یک مقطع زمانی صورت می‌گیرد.[۸۶]

  اگر هدف اصلی پژوهش‌گر، ارائه گزاره‌‌های هنجاری متّکی بر آمار، درباره فراوانی وقوع یک پدیده در یک جمعیّتِ تعریفشده باشد، در نتیجه، روش‌های دیگر، مناسب‌ترند. اما اگر هدف اصلی، تعمیم گزاره‌‌های نظری باشد، روش مطالعه موردی کاملا متناسب با این هدف است.[۸۷]

  1. زمان‌بری؛ مطالعه کیفیتی، مثل مشاهده مشارکتی، اغلب وقت‌گیر است و گاه به حجم عظیمی از داده‌ها منجر می‌شود، که خلاصه کردن آن، بسیار دشوار است. پژوهشگران باید سال‌ها منتظر بمانند، تا نتایج پژوهش اعلام شود؛ که غالبا هم به‌گونه‌ای ضعیف ارائه می‌شود.[۸۸]
  2. فاقد اعتبار درونی؛ مطالعات موردی، مخصوصا زمانی که در یک مقطع زمانی و برای یک‌بار صورت می‌گیرد، فاقد اعتبار درونی هستند. این مطالعات روابط علّی را مورد شناخت و تحلیل قرار نمی‌دهند و بسیاری از دانشمندان، آن‌را برای مراحل ماقبل تجربی تحقیق، مفید می‌دانند.[۸۹]

   
  ۳-۲-۱-۷) مراحل مطالعه موردی[۹۰]
  مطالعه موردی دارای مراحل ذیل است:

  1. طراحی؛ نخستین موضوع مورد نظر مطالعه موردی این است که چه باید پرسید. مطالعه موردی برای پرسش‌هایی که با “چطور” و “چرا” شروع می‌شوند، بسیار مناسب است. یک سؤال تحقیق روشن و دقیق، تلاش‌های بعدی را در یک مطالعه موردی متمرکز می‌کند. موضوع دوم در طراحی مطالعات موردی این است که چه چیز را باید تحلیل کرد “مورد” ما چیست؟. در بسیاری از مواقع، یک مورد، فردی خاص، چندین فرد، یک رویداد یا چندین رویداد است.
  2. مطالعه آزمایشی؛ پیش از شروع مطالعه آزمایشی باید یک “پروتکل مطالعاتی” ساخته شود. این سند عملیاتی را که باید در مطالعه صورت بگیرد و نیز ابزار یا ابزارهای گردآوری داده‌ها (مثل نیاز و عدم‌ نیاز به دستگاه فتوکپی برای کپی گرفتن از پروندهها، مکان یا دفتر کار و سایر وسایلی که ممکن است مورد نیاز باشد) را دربر می‌گیرد. یک پروتکل خوب برای مطالعات موردی، شامل راه‌کارهای ضروری برای دست‌یابی به شخص یا سازمان خاص و روش‌های دسترسی به پرونده‌ها و اسناد است.

  پس از تدوین پروتکل، مطالعه آزمایشی شروع می‌شود؛ مطالعه آزمایشی برای دقیق‌تر کردن طرح پژوهشی و نیز عملیات میدانی به‌کار می‌رود متغیرهایی که در طول مرحله طراحی پیش‌بینی نشده بودند ممکن است در جریان مطالعه آزمایشی سر برآورند، و مسائل و مشکلات پروتکل یا تدراکات مطالعه نیز ممکن است رو شوند.

  1. گردآوری داده‌ها؛ دستکم چهار منبع اطلاعاتی را می‌توان در مطالعات موردی در نظر گرفت:

  اسناد؛ به‌عنوان منبع غنی برای داده‌ها که شامل نامه، یادداشت، صورت‌جلسه، دستور کار، تذکره‌های تاریخی، بروشور، کتابچه و غیره است.
  مصاحبه؛ در برخی مطالعات موردی، می‌توان روش‌های پژوهش پیمایشی را به‌کار برد و از پاسخ‌گویان درخواست کرد تا پرسش‌نامه‌هایی را پر کنند. در برخی دیگر، می‌توان از مصاحبه عمیق هم استفاده کرد.
  مشاهده مشارکتی: دراین روش، پژوهش‌گر به میان مشاهده‌شوندگان رفته و در رفتار تحت‌ مشاهده مشارکت می‌کند و هم‌زمان به جمع

  برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

  ‌آوری اطلاعات در محل تحقیق می‌پردازد.
  مصنوعات انسانی: مصنوعات انسانی شامل وسایلی مثل یک ابزار، یک مبل یا حتی یک متن چاپ شده رایانه‌ای.
  غالب کاربران مطالعه موردی، استفاده از چند منبع گوناگون برای گردآوری داده‌ها را توصیه می‌کنند.

  1. تحلیل داده‌ها؛ برخلاف فنون پژوهش کمی، در مطالعه موردی، فرمول‌های مشخص یا دستور‌العمل‌های گام‌به‌گام، بهسبک کتاب آشپزی برای هدایت پژوهش‌گر در جریان تحلیل داده‌ها وجود ندارد. “یین” سه راهبرد تحلیل کلی را پیشنهاد داده، که البته قابل تعمیم برای همه مطالعات موردی نیستند.[۹۱]

  تطبیق الگوها؛ یک الگوی مبتنی بر تجربه با یک یا چند الگوی پیش‌بینی‌ شده مقایسه می‌شود.