پایان نامه - مقاله و پروژه

مطالعه تطبیقی راهبردهای جذب سرمایه گذاری خارجی مورد مطالعه کشورهای ایران، ترکیه …

کیند[۵۴] وهمکاران درسال۱۹۹۰ در مقاله ای به نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در توسعه اقتصادی پرداخته و نقش عوامل محیطی سیاسی واجتماعی را در جذب سرمایه گذاری خارجی بررسی نموده اند.
مهد[۵۵]ودیگران در یک تحقیق در سال ۲۰۰۵ به بررسی علل افزایش نرخ جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور مالزی پرداختند وچهار عامل داخلی وخارجی را در این مورد بررسی نمودند.
در تحقیق دیگری رانجنتران[۵۶] درسال۲۰۰۳ به نقش تغییراتی که در قوانین کشور مالزی در جهت جلب سرمایه گذاری خارجی وضع گریده اند پرداخته است.
بستر مناسبی که کشور مالزی برای جذب سرمایه گذاران خارجی فراهم نموده تاثیر بسزایی بر اقتصاد کشور داشته که درسال۲۰۰۴شهرین[۵۷] وهمکاران به میزان این مورد در پژوهش خود پرداخته اند.
ارتوگال[۵۸] وهمکاران در سال۲۰۰۱ در مقاله خود به عملکرد کشور ترکیه در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداخته اندوعواملی را که در موفقیت این کشور در این امر دخیل بوده اند را بررسی نموده اند.
همچنین دوتز[۵۹]ودیگران درسال۲۰۰۴ به چالشهای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه پرداخته اند. ایشان این چاشها را در سه دسته تقسیم نموده اند: رقابت,قوانین وعضویت در اتحادیه اروپا.
افسر[۶۰] نیز در مقاله خود درسال۲۰۰۷به ارتباط میان رشد اقتصادی وجذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور ترکیه پرداخته است.
اوراتا[۶۱] درسال۲۰۰۷ به اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در توسعه ناحیه شرق آسیا پرداخته واین نوع سرمایه گذاری را در چند کشور وپیمان اقتصادی این ناحیه بررسی نموده است.
عمر[۶۲]درسال ۱۹۹۶به اثر سیاستگذاری دولت مالزی بر بهبود سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداخته است.
ابومنصور[۶۳] ودیگران در سال ۲۰۰۹ اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اقتصاد خرد کشور مالزی را مورد بررسی قرار داده است .ایشان در پژوهش خود به نقش نرخ بهره ونرخ تسعیر ارز بر جذب سرمایه گذاری خارجی پرداخته اند. همچنین کریمی[۶۴] در سال ۲۰۰۹ اثر سرمایه گذاری خارجی را بر رشد اقتصادی کشور مالزی بررسی نموده است.
تی سن[۶۵] در سال ۲۰۰۶اثر سرمایه گذاری خارجی را بر صنایع تولیدی در کشور مالزی مورد مطالعه قرار داده است. ارتوگال[۶۶] در سال ۲۰۰۱عملکرد ترکیه را در دهه ۹۰میلادی در جذب سرمایه گذاری خارجی بررسی نموده ودر مقاله خود اصلی ترین عامل موفقیت ترکیه را قوانینی دانسته که دولت این کشور برای تسهیل ورود این نوع سرمایه گذاری وضع نموده است.
الماس[۶۷] در سال ۲۰۰۹نقش سرمایه گذاری خارجی را بر بهره وری بخش صنعت در طول دوران بحران اقتصادی در کشور ترکیه بررسی نموده است.
جاجری[۶۸] در سال۲۰۰۳ بر اساس یک مدل همبستگی رابطه سرمایه گذاری خارجی با رشد اقتصادی را در کشور ترکیه مورد مطالعه قرار داده است.
در ایران موانع سرمایه گذاری خارجی تنها موانع اقتصادی نبوده وسایر عوامل سیاسی-حقوقی-اجتماعی و… را نیز باید از موانع این امر بر شمرد.بنابراین راهکارهای رفع موانع وجذب سرمایه گذاری خارجی را باید یک بررسی میان رشته ای دانست . بنابراین پیشینه این تحقیق را می باید در پژوهشهای مربوط به علوم سیاسی – اقتصادی- اجتماعی –حقوقی ومدیریت جستجو نمود.
شهبازی در پایان نامه خود در سال۱۳۸۰تحت عنوان جمهوری اسلامی ایران و سرمایه گذاری مستقیم خارجی, به بررسی موانع موجود در جذب سرمایه گذاری خارجی پرداخته ودر این رابطه سه متغیر اساسی شامل ضوابط قانونی, ساختار اقتصادی وعوامل سیاسی را به عنوان عوامل دخیل در این مسئله آورده است.
در پایان نامه دیگری مهدوی زفرقندی در سال۱۳۸۵ به تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش هایی اقتصادی بر رشد اقتصادی پرداخته ودر آن بر اساس اطلاعات آماری ۷۴ کشور در دوره زمانی ۲۰۰۲- ۱۹۷۸ اثبات نموده که این تاثیر در بخش صنعت بر رشد اقتصادی مثبت می باشد.
در ایران تحقیقات صورت گرفته در خصوص جذب سرمایه گذاری خارجی از لحاظ کمیت چندان قابل توجه نیست.
سید نورانی در سال۱۳۸۰در پایان نامه دکترای خود با عنوان” تجزیه وتحلیل اقتصادی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اقتصاد ایران” به شناسایی عوامل موثر بر عرضه سرمایه گذاری خارجی در ایران وبررسی آثار اینگونه سرمایه گذاری ها بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران پرداخته است.
نجارزاده نیزدر سال۱۳۸۲ در پایان نامه خودتاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با تاکید بر کشورهای صادرکننده نفت را بررسی نموده است.
غضنفری در سال۱۳۸۶ در مقاله ای به جایگاه مناطق آزاد در جذب سرمایه های خارجی پرداخته ومناف نژاد در مقاله خود به تجزیه وتحلیل سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه طی سالهای ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۰ پرداخته است.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

rong>دودانگی ودیگران در سال۱۳۸۶ موانع ومشکلات سرمایه گذاری خارجی در ایران را تحلیل نموده وبه ارائه راهکارهایی برای رفع این موانع پرداخته اند.
مناف نژاد در سال۱۳۸۰به تجزیه وتحلیل اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه طی سالهای ۱۹۷۵ تا۲۰۰۰ پرداخته است.
بیطرفان در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در سال ۱۳۸۳ اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را بر رشد کشورهای در حال توسعه بررسی نموده ونتایج این پژوهش را به ایران تعمیم داده است .
بختیاری در سال ۱۳۷۹جایگاه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه وعوامل موثر بر جذب آن را در پایان نامه خود بررسی نموده است.
رحیمی نیز در پایان نامه خود در سال۱۳۸۵به بررسی موانع حقوقی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با تاکید بر سرمایه گذاری در حوزه انرژی پرداخته است.
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱) مقدمه
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش‌های علمی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکت‌ها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود. از جمله ویژگی‌های مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف‌ها، ماهیت وموضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است (خاکی، ۱۳۸۴).
یکی از مهم‌ترین جنبه‌های تحقیق علمی، متدلوژی آن است. بدون متدلوژی تحقیق، نتایج بررسی و تحلیل‌های مربوطه، معتبر و قابل تعمیم نخواهد بود. از این‌رو متدولوژی تحقیق از جمله معیارهای رایج جهت ارزیابی تحقیقات علمی، تلقی می‌گردد.
۳-۲)روش شناسی تحقیق
به طور کلی روش‌های تحقیق در علوم رفتاری را می‌توان با توجه به دو ملاک تقسیم کرد.
الف) هدف تحقیق
ب) نحوه گردآوری داده‌ها
چهارچوب کلی این پژوهش بررسی استراتژیک وضعیت فعلی سرمایه گذاری خارجی درمالزی ,ترکیه وایران و بررسی استراتژی هایی که دو کشور مالزی وترکیه برای جذب سرمایه گذاری خارجی به کار برده اند و ارائه راهکارهایی برای ایران جهت استفاده کاربردی از این راهکارها برای رسیدن به وضعیت مطلوب است،بنابراین می توان هدف اصلی این تحقیق را استفاده از فنون وراهکارهای دانش بازاریابی جهت جذب سرمایه گذاری خارجی دانست ودر نتیجه تحقیق حاضر را باید در دسته تحقیقات کاربردی طبقه بندی نمود.
از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات ،این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی(غیر آزمایشی)- بررسی موردی بوده که در آن داده ها واطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای و نیز از طریق مصاحبه حضوری با صاحب نظران امر در حوزه های اجرائی و دانشگاهی ، گردآوری می گردد و تجزیه وتحلیل مصاحبه های حضوری نیز با استفاده از روش تحلیل محتوا صورت می گیرد.
هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کارُبردی به سمت کارُبرد علمی دانش هدایت می‌شود.
ویژگی‌های تحقیقات کاربردی به شرح زیر است:
آزمودن کارایی نظریه‌های علمی در یک حوزه خاص
تعیین روابط تجربی در یک محدوده خاص
افزودن به دانش کاربردی در یک زمینه خاص