متعهد شدن زوج به تسلیم موضوع جدید مهریه

متعهد شدن زوج به تسلیم موضوع جدید مهریه

پایان نامه

اگر توافق طرفین در چهارچوب صحیح قانونی و به صورت معتبر منعقد شود، نتیجه و پیامد خود را بر عهده زوج می گذارد؛ یعنی متعهد شدن وی به تسلیم موضوع جد ید به عنوان مهرالمسمی به زوجه . البته تعهد زوج بر تسلیم مهرالمسمی با انعقاد عقد نکاح ایجاد می شو د، ولی تعهد برای موضوع جدید با انعقاد توافق جدید پدید می آید. البته اینکه زوج چه زمانی مهریه را بدهد، تابع توافق طرفین است.

باقی ماندن توابع و تضمینات مهرالمسمی

طبق این توافق، قرارداد مهر یه ساقط نمی شود بلکه صرفا آن قسمتی از قرارداد تغییر می یابد که اراد ه طرفین بر تغییرآن محرز شود و مسّلم است که در بحث ما ، اراده طرفین صرفا برای تغییر موضوع تعهد محرز است و نه بیشتر. پس تضمینات و لواحق بر جا ی خود استوار می مانند. این تضمینات و لواحق می توانند توافقی باشند. مانند اینکه طرفین هنگام انعقاد قرارداد مهریه برای وصول آن تضمینات خاصی را مقرّرکرده باشند. مثلا شخصی را ضامن قرار داده یا مالی را گرو گذاشته باشند . این تضمینات و لواحق پس از تغییر مهریه هم بر جای خود می مانند؛ چون موضوع جدید هم مهرالمسمی است. هرچند نباید غافل شد که اگر تغییر مهریه به گونه ای باشد که اختلاف چشم گیری از نظر ارزش میان موضوع جدید و قدیم ایجاد شود ، در این صورت، این تغییر نبا ید به حقوق اشخاصی از قبیل ضامن و راهن ثالث صدمه بزند . در غیر این مورد، تضمینات آنها در همان حد ارزش موضوع قدیم باقی می ماند و نمی توان آنها را به افزایش میزان مسئولیتشان مجبور نمود.

صدق مهرالمسمی بر موضوع جدید

در صورت وقوع نزدیکی میان زوجین و رضایت آنها بر تغییر مهریه، اگر طلاق رخ دهد زوج باید نصف موضوع جدید را به زوجه بدهد و اگر قبلا زوجه دریافت کرده است، وی نیز با ید نصف موضوع جدیدرا به زوج مسترد کند و دیگر به موضوع قدیم اعتباری نیست؛ چون بر این موضوع جدید مهرالمسمی صدق می کند. همچنین اگر در طلاق خلع و مبارات، زوجین بر طلاق به شرط استرداد مهرالمسمی توسط زوجه توافق کنند و قبلا یا بعدا مهریه را تغییر داده باشند، در این صورت هم آنچه به زوج داده می شود موضوع جدید (مهرالمسمی) می باشد(نصرتی، حسین، ۱۳۸۹، ص ۴۸).

Share