پایان نامه - مقاله و پروژه

مبانی و اصول تعالیم سلوکی اهل‌بیت و تأثیر آن بر تصوف- قسمت ۲۶

سراج طوسی، ابونصر اللمع فی التصوف، لیدن: مطبعه بریل، چاپ اول، ۱۹۱۴م.
سلمی، محمد بن حسین، تسعه کتب فی اصول التصوف و الزهد، بی‌جا: الناشر للطباعه، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
ــــــــــ ، طبقات الصوفیه، تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت: دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
ــــــــــ ، مجموعه آثار السلمی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، ۱۳۶۹٫
سهروردی، ابوحفص، عوارف المعارف، قاهره: مکتبه الثقافه الدینیه، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
شقیق بلخی، «رساله آداب العبادات»، تصحیح پل نویا، معارف دوره ۴، شماره ۱، ۱۳۶۶، صص ۱۲۰-۱۰۶٫
شهید اول، محمد بن مکى، المزار فی کیفیه زیارات النبیّ و الأئمه، قم: مدرسه امام مهدى، چاپ اول،۱۴۱۰ق.
شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مُسکّن الفؤاد عند فقد الأحبّه و الأولاد، قم: بصیرتی، چاپ اول، بی‌تا.
ــــــــــ ، منیه المرید، قم: مکتب الإعلام الإسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
شیبی، مصطفی کامل، الصله بین التصوف و التشیع، بیروت: دار الاندلس، ‎۱۹۸۲م.
ــــــــــ ، تشیع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم هجری، ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو، تهران: امیرکبیر، ‎۱۳۸۰
شیخ اشراق، کلمه التصوف(در: رسائل شیخ اشراق)‏، تهران:‌ مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی‏، چاپ اول، ۱۳۷۵
شیروانی، علی، برنامه سلوک در نامه‌های سالکان، قم: دارالفکر، چاپ اول، ۱۳۸۵
صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، شرح أصول الکافی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، ۱۳۸۳٫
صدوقی سها، منوچهر و کیوان سمیعی: دو رساله در تاریخ جدید تصوف ایران، تهران، انتشارات پاژنگ، چاپ اول ۱۳۷۰
صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد ص، قم: مکتبه آیه الله المرعشی النجفی، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.
طبرسى، فضل بن حسن‏، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، تهران: انتشارات ناصر خسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲
طبرسی، احمد بن علی، الإحتجاج علی أهل اللجاج، مشهد: نشر مرتضی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
طریحی، فخر الدین بن محمد، مجمع البحرین، تهران: مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۷۵٫
طوسى، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، تهران: دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ ق
ــــــــــ ، الأمالی، قم: دار الثقافه، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
ــــــــــ ، مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد، بیروت: مؤسسه فقه الشیعه، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
طهرانی، سید محمدحسین، آیت نور، مشهد: انتشارات علامه طباطبایی، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
ــــــــــ ، روح مجرد، مشهد: انتشارات علامه طباطبایی، چاپ نهم، ۱۴۲۹ق.
ــــــــــ ، لب اللباب در سیر و سلوک، مشهد: انتشارات علامه طباطبایی، چاپ نهم، ۱۴۱۹ق.
ــــــــــ ، مهر تابان، مشهد: انتشارات ملکوت نور قرآن، چاپ هشتم، ۱۴۲۶ق.
طهرانی، قاسم، معروف الکرخی: تلمیذ الامام الرضا علیه‌السلام و استاد العرفاء، بیروت: دار المحجه البیضاء، چاپ اول: ۱۴۲۳ق.
عزیزی، عباس، ترجمه مصباح الشریعه، قم: انتشارات صلاه، چاپ سوم، ۱۳۸۵٫
عطار نیشابورى، فریدالدین، تذکره الأولیاء، تهران: انتشارات زوار، چاپ شانزدهم،۱۳۸۶٫
علامه طباطبایی، سید محمدحسین، الرسایل التوحیدیه، بیروت: النعمان، چاپ اول، ۱۹۹۹ م.
ــــــــــ ، المیزان فی تفسیر القرآن‏، قم: انتشارات اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۳۷۱
ــــــــــ ، رسالت تشیع در دنیاى امروز (گفتگویى دیگر با هانرى کُربن)، قم: بوستان کتاب، چاپ دوم، ۱۳۸۷٫
ــــــــــ ، شیعه در اسلام، قم: بوستان کتاب، چاپ پنجم، ۱۳۸۸٫
ــــــــــ ، شیعه: مجموعه مذاکرات با پرفسور هانرى کُربن (خسروشاهى)، قم: بوستان کتاب، چاپ دوم، ۱۳۸۷٫
ــــــــــ ، شیعه: مصاحبات علامه طباطبائى با هانرى کُربن (شاهجوئى)، بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا.
ــــــــــ ، طریق عرفان، ترجمه و متن رساله الولایه، ترجمه صادق حسن زاده، قم: انتشارات بخشایش، چاپ اول، ۱۴۲۳ق
ــــــــــ ، على و فلسفه الهى، قم: مؤسسه انتشارات اسلامی(جامعه مدرسین)، چاپ اول، ۱۳۸۸٫