فایل پایان نامه نشریات الکترونیکی

همگانی نیز رسانههای برخط به سه دسته تقسیم شدهاند:
۱- رسانههای الکترونیکی
۲- رسانههای رقمی
۳- رسانههای پیامکی
در این طرح رسانههای الکترونیکی، نسخه دیجیتال رسانههای مکتوب دانسته شده، رسانههای رقمی (دیجیتال) شامل پایگاههای خبری، خبرگزاری، وبلاگ و … دانسته شده و رسانههای پیامکی به سیستمهای ارسال پیامک از طریق تلفن همراه و تلفن ثابت اطلاق گردیده است. در این خصوص در قسمت تعریف رسانههای الکترونیکی توضیحات کافی ارائه گردید؛ و به اختصار بیان میشود که قانونگذار به بیان اقسام رسانههای مکتوب الکترونیکی پرداخته و نه رسانههای الکترونیکی.
بر همین مبنا نگارنده بر آن شد تا بر اساس تعریف انتخابی به گردآوری مصادیق این رسانهها بپردازد. آنچه که قبل از ورود به بحث لازم به نظر میرسد ذکر این نکته است که ارائهدهندگان خدمات اینترنتی در عمده موارد به ارائه خدمات اکتفا مینمایند و ذکر عنوان رسانه الکترونیک بر آنها مورد تشکیک است؛ زیرا اگرچه روزنامه و مجله تحت عنوان مطبوعات قرار میگیرند؛ اما چاپخانه با وجود نقش اساسی که در تهیه و انتشار آنها بر عهده دارد تحت عنوان مطبوعات قرار نخواهد گرفت. همین وضعیت را نیز در خصوص ارائهدهنده خدمات اینترنتی با اندکی تفاوت شاهد هستیم؛ چراکه خدمات آنها معمولاً شامل برقراری امکان دسترسی به اینترنت، امکان شمارهگیری، ثبت نامدامنه و مواردی از این دست میباشد؛ گرچه امکان ارائه خدمات رسانهای در خصوص آنها نیز امکانپذیر است. این موارد با وجود اهمیتی که در فعالیت رسانههای الکترونیک دارند؛ اما نمیتوانیم با قاطعیت تحت تعریف رسانههای مزبور قرار بدهیم؛ بدین جهت از عنوان تعریف نگارتده خروج موضوعی دارند. در ادامه به بررسی مصادیق رسانههای الکترونیکی خواهیم پرداخت.
بند اول: نشریات الکترونیکی
یکی از گونه‌های مهم رسانه الکترونیکی نشریه الکترونیکی میباشد، در توصیف این نوع از رسانهها تعاریف متفاوتی ارائه شده است. در تعریف عام، نشر الکترونیکی هر گونه مطلب و محتوایی را شامل میشود که به شکل داده الکترونیکی و به صورت متن، صوت یا تصویر یا اصطلاحاً “دادهمحتوا” ارائه گردد؛ محدوده این تعریف با اصلاح قانون مطبوعات در سال ۱۳۸۸ تغییر یافت؛ و اکنون بر اساس مادۀ ۱ اصلاحی قانون مطبوعات «نشریهی الکترونیکی رسانهای است که به طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر مینماید».
بدین سبب” کلیه نشریات الکترونیکی مانند مندرجات اینترنت مشمول تعریف مطبوعات شدهاند.” این تعریف دایره تعریف پیشین در آییننامه را گسترش داده است. افزودن این تبصره این گمان را ایجاد کرد که عدهای بیان کنند که «کلیه نشریات الکترونیکی مانند مندرجات اینترنت مشمول تعریف مطبوعات شدهاند». چیزی که در برخی آراء دادگاهها و محاکم قضایی دادگستری نیز مشاهده شده است. هزینه انتشار پایین، زمان کم برای تکثیر اثر، سرعت انتشار و توزیع بالا، امکان دریافت سریع نقدها و بازخورد، امکان دسترسی از نقاط دور از مزایای این نشر میباشد.
الف: کتابهای الکترونیک
از جمله نشریات الکترونیک کتابهای الکترونیکی میباشند، این کتابها در دو دسته عمده قابل تفکیک هستند:
دسته اول شکل الکترونیکی نسخههای چاپی هستند؛ مثلاً از صفحات کتب و مجلات عکس گرفته میشود و روی محیط اینترنت در اختیار کاربر قرار میگیرد.
دسته دوم شامل کتابهایی است که در قالب دیجیتال عرضه شده و شکل چاپی ندارند؛ اگرچه قابلیت پرینت را دارند.
ب: سایر نشریات الکترونیکی
سایر نشریات الکترونیک نمونه دیجیتال رسانههای مسلسل و موردی (مکتوب) از جهت محتوا و طراحی که قبل یا بعد از انتشار در فضای مجازی به صورت نشریه چاپ شده منتشر گردیدهاند.
بند دوم: سایت
ابتدا قبل از تعریف وبسایت به شش مرحله ساخت و راهاندازی یک وبسایت حرفهای اشاره می‌کنیم:
۱) تعیین اهدافی برای کاربرد سایت ۲) طراحی سایت برای انتقال پیام ۳) گرفتن یک دامین برای سایت ۴) پیدا کردن یک میزبان برای سایت ۵) تبلیغ و ترویج خدمات سایت ۶) نگه‌داری وتوسعه.
مفهوم سایت در پیوند مهمی با اصطلاح «اینترنت» است. سایت یا تارنما، یکی از ابزارها یا وسایلی است که به کمک آن امکان دسترسی و دستیابی به فضای اینترنتی فراهم میگردد. سایت مجموعهای از فایلهای مختلف اعم از تصاویر، متون و یا فایلهای برنامهنویسی شده است؛ که به منظوری خاص به شکلی با هم مرتبط شدهاند. این فایلها روی یک کامپیوتر میزبان یا سرور قرار میگیرند و با یک نام مشترک فراخوانی میشوند. در تعریف سایت یا تارنما بیان شده: به مجموعهای از صفحات وب که شامل صفحه اصلی و دیگر صفحات به هم پیوند داده شده است که در یک مجموعه قرار داشته و به یک فرد یا موسسه یا سازمان تعلق دارد، وبسایت گفته میشود.» گفتنی است برخی از سایتها از جمله خبرگزاریها و دانشنامهها در تعریف ماده ۱ قانون مطبوعات در نشریات الکترونیک میگنجند، اما مطابق نظر برخی از مراجع قضایی شمول مابقی اقسام سایتها در این تعریف مورد تشکیک است؛ به همین دلیل‌بندی جداگانه به بررسی انواع سایتها اختصاص یافته است.
الف: سایتهای خبری
امروزه سایتهای گوناگونی با محتویات و کاربردهای مختلف بر روی اینترنت به چشم می‌خورند که سایتهای خبری یکی از آنهاست. تقریباً اکثر وبسایتهای مهم دارای یک بخش خبری هستند. در حال حاضر سازمانها، احزاب و گروهها با راهاندازی سایتهای اینترنتی، ارگانهای خبری خود را به محیط وب منتقل کردهاند. این سایتها منحصراً در زمینه خبر و گزارش فعالیت میکنند. خبرگزاریهای اینترنتی، روزنتها و روزنامههای اینترنتی از گونههای سایتهای خبری میباشند.
۱- خبرگزاریهای اینترنتی
منظور از خبرگزاری، موسسهای است که به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی تاسیس شده و به طور مستمر در تمام یا یکی از زمینههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نسبت به جستجو، جمعآوری، تولید، پردازش، تحلیل و تفسیر و اشاعه اطلاعات و اخبار فعالیت میکند. در خبرگزاری‌ها، جمعآوری و ارسال خبرها و گزارشها از طریق اینترنت با سرعت هرچه تمامتر به عمل میآید. فضای مجازی نقش بسیار مهمی را در توسعه خبرگزاریها بازی کرده است. در حال حاضر خبرگزاریهای اینترنتی توسعه حیرتانگیزی یافتهاند و با بهکارگیری تکنولوژیهای مدرن، کارایی خود را به نحو موثری افزایش دادهاند.
۲- روزنتها
از سایتهای خبری پربیننده میتوان به روزنتها اشاره کرد. به نشریات الکترونیکی که به صورت روزانه منتشر میشوند، روزنت میگویند. امروزه روزنتها در دنیا طرفداران بسیار زیادی دارند. در کشورما نیز هر روز بر تعداد خوانندگان روزنتها افزوده میشود. روزنتها ذائقه و سلیقهی خبری مخاطبان ایرانی را تغییر داده و نگاه آنها را به رسانههای چاپی دگرگون کرده است.
۳- روزنامههای اینترنتی
روزنامهی اینترنتی در حقیقت یک وبسایت اینترنتی است که محتوای آن عیناً بهمثابهی محتوای یک روزنامهی چاپی قابل انتشار و عرضه است. برای نخستین بار ده سال پیش روزنامه گلف نیوز دبی وبسایت خود را به راه انداخت و همراه با نسخه چاپی نسخه اینترنتی این روزنامه به صورت آنلاین در اختیار خوانندگانش قرار گرفت. در حال حاضر هیچ روزنامه معتبری نیست که نسخه آنلاین نداشته باشد. طبق آمارهای انجمن روزنامه آمریکا پنجاه و هفت میلیون نفر از وبسایتهای روزنامه‌ها استفاده میکنند.
ب: سایتهای کاربرمحور
سایتهای کاربرمحور از جمله سایتهای اشتراکگذاری هستند که امکان اشتراک گذاشتن انواع عکس، فیلم، صوت، فایل و غیره را برای کاربران فراهم میکند. از جمله این سایتها میتوان به ویکیها، پادکستها، وادکستها و فرومها اشاره کرد. آپلودسنتر در واقع نوعی هاست است که مخصوص آپلود عکس و فایل توسط کاربران در اینترنت است؛ و بصورت رایگان و یا با پرداخت هزینه، اقدام به ارائه خدمات به کاربران میکند. سرویسدهندگان وبلاگ و رسانههای الکترونیکی اجتماعی از گونههای سایتهای کاربرمحور محسوب میشوند و دارای انواع مختلفی میباشد که در ادامه به بررسی آن پرداخته میشود.
۱- سایتهای سرویسدهنده وبلاگ
سرویسدهندگان وبلاگ یعنی سایتهایی که خدمات وبلاگ ارائه میدهند. این سرویسها یک نوع سایت کاربرمحور محسوب میشوند؛ به این نحو که مطالب سایت توسط کاربران تهیه میشود و مدیر وبلاگ نقشی در این زمینه ندارد؛ هر وبلاگ در واقع یک قسمت از سایت است. امروزه سرویسدهندههای وبلاگ در حال گسترش هستند و خدمات زیادی را ارائه میکنند. این سرویسها، همگی امکانات استاندارد وبلاگ را که در زیر آمده است به کاربران خود ارائه میکنند:
امکان انتشار مطالب بهصورت خلاصه و ادامه مطلب
امکان دستهبندی مطالب وبلاگ
امکان رمزگذاری روی مطالب وبلاگ

امکان ارسال نظر بصورت عمومی و خصوصی برای یادداشتهای وبلاگ
امکان ایجاد صفحات جداگانه در وبلاگ
امکان ایجاد وبلاگ گروهی
امکان انتشار وبلاگ روی دامنهی مجزا

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

امکان صفحهبندی مطالب وبلاگ
خروجی RSS برأی مطالب وبلاگ
درادامه به برخی از مهمترین سرویسدهندگان وبلاگ به ترتیب تاریخ راهاندازی در کشورمان اشاره
میکنیم: در حال حاضر بیش از بکصد سرویسدهنده در کشور به فعالیت میپردازند.
پرشینبلاگ (۲۳ خرداد ۱۳۸۱)، بلاگاسکای (۲۰ فروردین ۱۳۸۲)، بلاگفا ( ۱۶ آذر ۱۳۸۳)، میهنبلاگ (۲۵ آبان ۱۳۸۴).
۲- رسانه‌های الکترونیکی اجتماعی
این رسانهها را می‌توان در هفت گروه دسته‌بندی کرد. شبکه‌های اجتماعی، ویکیها، پادکستها، فروم‌ها، وبلاگها، سایتهای اشتراکگذاری فایل و میکروبلاگ‌ها هفت نوع رسانه‌های اجتماعی محسوب می‌شوند.
رسانههای اجتماعی دارای ویژگیهایی همچون امکان مشارکت کردن کاربران، بازبودن، ارتباط دوسویه، شکلگیری اجتماعات آنلاین و توانایی برقراری ارتباط میباشند.
۱-۲- شبکه‌های اجتماعی
شبکههای اجتماعی نوعی از فناوریهای رایانهای بوده که بر مبنای مفهومی به نام «وبدو» ساخته شدهاند. وبدو اشاره به سامانههایی دارد که با فراهم آوردن امکانات تعاملی گسترده، بار اصلی تولیدات محتوایی را بر عهدهی کاربران میگذارند. یکی از نمونههای وبدو شبکههای اجتماعی هستند؛ و اساس چنین شبکههایی را دو موضوع بنیادی شکل میدهد، «روابط میان کاربران» و «تولید محتوا توسط آنها». در شبکه‌های اجتماعی هر فرد با تعدادی از افراد دیگر رابطه دوستی برقرار مینماید؛ و دوستان او نیز دوستان متعدد دیگری را برخوردار خواهند بود. این روابط در مجموع جامعهای از کاربران ایجاد نموده که در شبکهای تارعنکبوتی و با میلیاردها پیوند به یکدیگر متصل شدهاند. در این شبکهها اعضایشان اجازه ساخت صفحات شخصی و برقراری ارتباط و شبکه‌سازی با دوستان آنلاین را می‌دهند. شبکههای اجتماعی، اجتماعات مجازی موجود در فضای سایبر هستند. هماکنون سایتهای شبکههای اجتماعی بعد از پورتالهای بزرگی مثل یاهو و موتورهای جستجو مثل گوگل، تبدیل به پراستفادهترین خدمات اینترنتی شدهاند.
خیلی از نهادهای مختلف جهانی و اینترنتی با اهداف گوناگون که مهم‌ترین آنها تجاری و تبلیغاتی است، دست به‌راه‌اندازی شبکه‌های اجتماعی زدهاند. از مهمترین شبکههای اجتماعی میتوان به سایتهای دوستیابی و همسریابی اشاره کرد.
۲-۲- ویکی‌ها
یکی از رسانههای اجتماعی ویکیها هستند. اینها سایت‌هایی هستند که به کاربران عادی اینترنت اجازه اضافه کردن و ویرایش محتوا را می‌دهند و محتوای تولید شده‌ حاصل مشارکت اعضاست. برای مثال دانشنامههای اینترنتی نوعی از سایتهای اینترنتی هستند که محتوای آزاد آن به وسیله کاربران شبکه جهانی اینترنت یا کاربران آن دانشنامه، تامین و ویرایش می‌گردد. محتوای آزاد هر کار علمی، هنری یا کارهای خلاقانه دیگر است که محدودیت قانونی چشمگیری بر آزادی افراد در کاربرد، توزیع، تغییر و توزیع کارهای منتج‌شده از محتوا نداشته باشد. ایرادی که باقی میماند این است که آیا میتوان یک دانشنامه اینترنتی را در دسته سایتهای خبری تقسیم بندی نمود؟ در پاسخ باید گفت که مفهوم سایتهای خبری مفهومی رو به گسترش بوده و بخشی از فعالیت دانشنامههای اینترنی در انتشار اطلاعات میتواند در این دسته قرار گیرد.
ویکیپدیا مشهورترین سایت ویکی در دنیاست. ویکی پدیا دانشنامه آزاد آنلاینی است که سال ۲۰۰۱ شروع به فعالیت کرده و در حال حاضر بالغ بر دو و نیم میلیون مقاله فقط به زبان انگلیسی و حدود یک میلیون کاربر اینترنتی دارد.
۳-۲- پادکستها
این رسانههای اجتماعی اغلب فایل صوتی یا تصویری هستند که در اینترنت منتشر شده و کاربران میتوانند مشترک آنها شوند. پادکست  انتشار مجموعه‌ای از پرونده‌های رسانه دیجیتال است که توزیع آن در اینترنت با استفاده از فید (خوراکوب) صورت می‌گیرد، و توسط کاربران معمولاً بر روی یک پخش‌کنندهی موسیقی دیجیتال قابل دریافت و پخش است. برای دریافت آن، معمولاً از برنامه‌های خبرخوان استفاده می‌شود و بر روی رایانه‌ها و یا پخش‌کننده‌های موسیقی دیجیتال قابل پیادهسازی است.
۴-۲- فرومها
فرومها معمولاً حول موضوع خالی شکل میگیرند و فضایی برای طرح بحث و گفت‌وگو در موضوعات مختلف محسوب می‌شوند. فروم در زبان لاتین به معنی “میدان، بازار، محل مجمع عمومی، دادگاه و …” است که در اینترنت و کامپیوتر به یک مجمع عمومی اطلاق میشود که هر کس از هرجا با هر سطح معلومات میتواند در یک فروم عضو شود و با اعضای دیگر در هر زمینهای به بحث و گفتگو بپردازد و دانستهها و اطلاعات خود را با دیگران به اشتراک بگذارد. فرومها به طور کلی به دو دسته تقسیم میشوند؛ که شامل فرومهای عمومی و تخصصی میشوند. هر فروم شامل یک سری تالارهای گفتگو میباشد؛ که این تالارها هر یک با یک موضوع خاص و با توجه به اهداف از پیش تعیین شده توسط رئیس فروم ایجاد میشوند. اعضای فروم نیز بنا به نیاز، علاقه، اطلاعات و تجربیات خود در هر تالار به بحث و گفتگو میپردازند. هر تالار نیز دارای زیرمجموعههای خود است. کاربران بنا به موضوعی که میخواهند در مورد آن به بحث بپردازند، ابتدا تالار و زیر مجموعه آن را انتخاب می کنند و با ایجاد یک عنوان (تاپیک) بحث خود را آغاز میکنند. هر عنوان جدیدی که باز میشود در بالای لیست عناوین آن تالار قرار میگیرد و کاربران دیگر با مشاهده آن میتوانند به آن پاسخ دهند و در آن به بحث و تبادل نظر بپردازند.
۵-۲- وبلاگ‌ها
واژه وبلاگ برای اولین بار در سال ۱۹۹۷ توسط جان بارگر در سایت خرد روبات به کار برده شد. بلاگ مخفف وبلاگ است که میتوان آنرا یادداشتهای روی شبکه خواند. این ابزار نوین ارتباط جمعی عبارت است از روزنامههای شخصی روی شبکه اینترنت که با برنامه سادهای اداره میشوند که به کمک آن میتوان متنی را روی کامپیوتر تایپ کرد و سپس با اتصال به اینترنت آنرا بلافاصله روی یک صفحه وب که برای این منظور تهیه شده، منتشر کرد. به عبارت دیگر این رسانهها نوعی از صفحات اینترنتی است با محتوای شخصی که مطالب آن بر مبنای زمانی که ثبت شده گروهبندی و به ترتیب از تازه‌ترین رخداد به قدیم ارائه می‌گردد.
نویسنده، وب‌نویس یا تارنویس نامیده می‌شود و ممکن است بیش از یک نفر باشد، وب‌نویس به گزارش مداوم رویدادها، خاطرات و یا عقاید یک شخص یا سازمان می پردازد. معمولاً در انتهای هر مطلب، برچسب تاریخ و زمان، نام نویسنده و پیوند ثابت به آن یادداشت ثبت می‌شود. فاصلهی زمانی بین مطالب وب‌نوشت لزوماً یکسان نیست و زمان نوشته‌شدن هر مطلب به خواست نویسندهی وب‌نوشت بستگی دارد. مطالب نوشته شده در یک وبلاگ همانند محتویات یک وبگاه معمولی در دسترس کاربران قرار می‌گیرد. در بیشتر موارد وبلاگها دارای روشی برای دسترسی به بایگانی یادداشت‌ها هستند. (مثلاً دسترسی به بایگانی بر حسب تاریخ یا موضوع). بعضی از وب‌نوشت‌ها امکان جستجو برای یک واژه یا عبارت خاص را در میان مطالب به کاربر می‌دهند.
وبلاگنویسی قطعاً نوعی روزنامهنگاری است، اما نوعی از روزنامهنگاری که به جای علایق جمع وسیعی

Share